Práve prezeráte archívy kategórie Nezaradené.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 2.6.- 18.6. 2017

Liturgický kalendár:
Utorok:       sv. Anton Paduánsky
Štvrtok:      Najsv. Kristovho Tela a Krvi, prikázaný sviatok
Nedeľa:      11. nedeľa v cezročnom období
Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu.

Úmysly .sv. omší:
Utorok:     18.00 +Anton Chromek
Streda:      18.00 +Pavol Hlavatý, nevesty Anna Alena
Štvrtok:     18.00  za farníkov a procesia Božieho Tela po obci
Piatok:      18.00 +Vít Dobrovodský, Katarína, rod. z ob. strán
Sobota:     15.30   sob.sv. omša: Stanislav Stanovský, Veronika Baková
Nedeľa:       8.30  za farníkov
10.00   poďakovanie za 40r. a 60r. života a za Božiu pomoc

Dnes je pobožnosť o 15. 00 hod. s prvoprijímajúcimi.
Ďakujem všetkým za prípravu slávnosti prvého sv. prijímania.
Prosím na slávnosť Božieho Tela pripravte oltáriky a všetko ako je zvykom. Pozývam aj deti na sypanie kvetov, bratov hasičov, prvoprijímajúce deti.
V pondelok je pohrebný obrad o 15.00 hod +Zdenko Ďurďovič.
Ohlášky:  1. júla majú sobáš: Ivan Vanek, Michaela Holá.
26.augusta majú sobáš: Tomáš Michalových, Michaela Gašparová.

Verejná vyhláška – Určenie lesných celkov

Vyvesenie verejnej vyhlášky: Určenie lesných celkov na roky 2019-2028 – upovedomenie.pdf (1.2MB)

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 12.6.2017

P o z v á n k a

 

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň

12.jún 2017 ( pondelok)   o 18:00 hod   Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

  1. Otvorenie zasadnutia ,určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice a schválenie programu
  2. Schválenie prenájmu  bytových priestorov – Pálenica
  3. Schválenie prevodu hnuteľného majetku obce – traktor  Zetor 7745
  4. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného  zreteľa – parcela č. 232/88  a 232/25 ( Kaňka , Pacelt)
  5. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného  zreteľa –parcela č. 3/34 a 3/5  ( bytovka č. 19

Read the rest of this entry »

MUDr. Hudecová – dovolenka

MUDr. Hudecová oznamuje svojím pacientom, že dňa 8. 6. a 9. 6. 2017 nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje ju MUDr. Vrablicová v Rohožníku.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 5.6.- 11.6. 2017

Liturgický kalendár:
Pondelok:   Svätodušný pondelok
Utorok:       sv. Norbert, biskup
Štvrtok:       Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyššieho a večného kňaza
Piatok:         sv. Efréma, diakona
Nedeľa:       Nedeľa Najsvätejšej Trojice
Mesiac jún je zasvätený Božskému Srdcu.
Na budúcu nedeľu je slávnosť prvého sv. prijímania.

Úmysly .sv. omší:     
Pondelok: 18.00 +Jozef, Mária Fupšoví, synovia, nevesty
Utorok:     18.00 +Rudolf Bordák, manželka, + rodina
Streda:      18.00 +za zdravie a Božiu pomoc
Štvrtok:     18.00 +Ján Okruhlica, manželka, sestra Agneška Blechová
Piatok:      18.00 +František Sojka, +rodina
Sobota:     16.00 sob. sv. omša: Patrik Šiška, Katarína Rzymanová
Nedeľa:       8.30  za farníkov
10.00   za prvoprijímajúce deti a ich rodiny

Dnes je Svätodušná pobožnosť o 14. 00 hod. Potom stretnutie ružencového bratstva.
Sv. spoveď prvoprijímajúcich bude v sobotu od 14.30 do 15.30 hod.
Sv. spoveď rodičov bude aj v piatok a štvrtok pol hod. pred sv. omšou .
V pondelok po sv. omši je stretnutie farskej rady a organizátorov púte Božského Srdca.
Prvoprijímajúce deti majú stretnutie vždy v piatok po sv. omši a v nedeľu po druhej sv. omši.

Farské oznamy, farnosť Sološnica 29. 50 – 4. 6. 2017

Liturgický kalendár:
Štvrtok: sv. Justína, muč.
Piatok: sv. Marcelín a Peter, muč.
Sobota: sv. Karol Lwanga, muč.
Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, Turíce, slávnosť
Mesiac máj je zasvätený P.Márii.
Na Svätodušnú nedeľu je obvyklá farská ofera.

Úmysly .sv. omší:  
Utorok:   18.00 +Alojz Tardík, manželka, Mária Šramatá
Streda:    18.00 +Vierka Mertlová r Škodová, st.rod. Škodoví, Sokoloví
Štvrtok:   18.00 +Karol Pajdlhauser
Piatok:     18.00 +Mária, Ján Dinušoví, syn Ján
Sobota:      8.00   za členov sv. ruženca
Nedeľa:      8.30  za farníkov
10.00 +Anton Čermák
Nedeľná pobožnosť 28.mája nie je.
Sv. spoveď k Prvému piatku vždy pol hod. pred sv. omšou. Prosím deti a školskú mládež, aby si vykonali sv. spoveď. Starých a chorých navštívim vo štvrtok o 10.00 hod.

Prvoprijímajúce deti majú stretnutie vždy v piatok po sv. omši a v nedeľu po druhej sv. omši.

Verejná vyhláška-Stavebné povolenie SA-Sološnica, prípojka TS 0062-009, VNK

verejná vyhláška

Farské oznamy, farnosť Sološnica 22.5.-28.5. 2017

Liturgický kalendár:
Pondelok:  sv. Rita z Cascie
Štvrtok:      Nanebovstúpenie Pána, prikázaný sviatok
Piatok:        sv. Filip  Neri
Sobota:       sv. Augustín z Canterbury
Nedeľa:       Siedma  Veľkonočná nedeľa,
Mesiac máj je zasvätený P.Márii.
Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícke masmédia.

Úmysly .sv. omší:
Utorok:   18.00 +Mária Fajlerová, + rodina
Streda:    18.00 +rodičia Horeckí a štyria bratia
Štvrtok:   18.00   za farníkov, sviatok
Piatok:     18.00 +Paulína, Anton Riederoví
Sobota:    18.00 +Anna Chvílová,manžel, + rodina / z nedeľnou platnosťou/
Nedeľa:      8.00 +rodina Kohútová, Ján Antónia dcéry
Druhá sv. omša je v Doľanoch o 10.30 za farníkov

Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.

Púť do Dolian je 28. mája o 10.30 hod.

Prvoprijímajúce deti majú stretnutie vždy v piatok po sv. omši a v nedeľu po druhej sv. omši.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Sološnica,  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje,  že dňa 23.5.2017 začala na základe žiadosti od Márie Surovičovej, bytom Sološnica 345   konanie o vydanie súhlasu na výrub 3 ks stromov,  rastúcich na pozemku žiadateľa parc. č. 435/2 v k. ú. Sološnica z dôvodu rekonštrukcie strechy, tienenia a narúšania základov domu koreňmi.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: starosta@solosnica.sk .

Detská ambulancia – dovolenka

Detský lekár oznamuje svojím pacientom, že v dňoch od 22. 5. do 28. 5. 2017 nebude pre dovolenku ordinovať.