Najbližšie udalosti:
 • žiadne udalosti
Odber informačného letáku:

Práve prezeráte archívy kategórie Nezaradené.

Vývoz papierového odpadu

Milí obyvatelia,

zajtra 14.12. 2018 sa uskutoční vývoz papierového odpadu.

Vývoz komunálneho odpadu

Milí obyvatelia,

zajtra 14.12.2018 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu.

Vývoz plastov

Milí obyvatelia,

zajtra 11.12. 2018 sa uskutoční vývoz plastového odpadu.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 3.-9.12.2018

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. František Xaverský, kňaz
Utorok: sv. Ján Damascénsky, kňaz, uč. Cirkvi
Štvrtok: sv. Mikuláš, biskup
Piatok: sv. Ambróz, biskup, uč. Cirkvi
Sobota: Nepoškvrnené počatie Panny Márie, Prikázaný sviatok
Nedeľa: 2. adventná nedeľa
Dnes je pobožnosť o 14.00 hod.
Na budúcu nedeľu je o 14.30 koncert v kostole organizátorom aj s finančným zabezpečením je obecný úrad. Farský úrad iba prepožičiava priestor.

Úmysly sv. omší:
Utorok: 17.00 +František Kočíšek, rodičia Kočíškoví, Vaňkoví
Streda: 17.00 +rodina Zechelová, st. rod. z ob. strán
Štvrtok: 17.00 +Teofil Dinuš, rod. z ob. strán
Piatok: 17.00 +Pavol Blanárik a otec
Sobota: 10.00 za farníkov
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +Peter Vacula

Na budúcu nedeľu po druhej sv. omši je stretnutie prvoprijímajúcich.

Sv. spoveď k prvému piatku: Vždy pol hod. pred sv. omšou, v piatok hodinu pred sv. omšou.
Chorých po domoch navštívim vo štvrtok od 9.30hod.
Prosím deti a školskú mládež, aby si vykonala sv. spoveď k prvému piatku.

Odpočet vodomerov

Od 2.12.2018 do 7.12.2018 budú pracovníci BVS vykonávať odpočty vodomerov.

Merače radónu

Oznamujeme občanom, ktorí majú merače radónu, že poverení pracovníci ich v pondelok 3.12.2018 prídu vymieňať.

Vývoz komunálneho odpadu

Milí obyvatelia,

zajtra 30.11.2018 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu pre tých, ktorí majú 2x mesačne.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 26.11.-2.12.2018

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Piatok: sv. Ondreja, apoštola
Nedeľa: 1. adventná nedeľa
Dnes pobožnosť je pobožnosť o 14.00 hod.
Na budúcu nedeľu je zbierka na katolícku charitu.

Úmysly sv. omší:
Utorok: 17.00 +Jozefína Valuchová, Jozef
Streda: 17.00 +Daniel Mečár
Štvrtok: 17.00 +Ján, Anna Vaňkoví, synovia, st. rod.
Piatok: 17.00 za kňaza Eduarda poďakovanie za 50 r. života
Sobota: 8.00 za členov sv. ruženca/stret. ružencového bratstva/
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 +Štefan Kordoš, Anna

Na budúcu nedeľu pri oboch sv. omšiach požehnám adventné vence.

Na budúcu nedeľu po druhej sv. omši je stretnutie prvoprijímajúcich.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 19.-25.11.2018

tel: 0903 348 455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Streda: Obetovanie P. Márie
Štvrtok: sv. Cecília, panna, muč.
Piatok: sv. Kliment I. sv. Kolumbán
Sobota: sv. Ondrej Dung-Laka, spol. muč.
Nedeľa: 34. nedeľa Krista Kráľa
Dnes pobožnosť je pobožnosť o 14.00 hod.

Úmysly sv. omší:
Pondelok:14.00+ Jozef Bartek/v dome smútku/ a pohreb
Utorok: 17.00 +František Radič, rod. z ob. strán
Streda: 17.00 +Jozefína Valuchová, Jozef
Štvrtok: 17.00 +Štefan, Mária Kazičkoví
Piatok: 17.00 +Cecília Botlová, Dezider, brat Jozef
Sobota: 8.00 +Dominik Lučanský
Nedeľa: 8.30 +Katarína Blechová, + rodina
10.00 za farníkov

Na budúcu nedeľu po druhej sv. omši je stretnutie prvoprijímajúcich.

Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sa dožíva 60 r. života. Spomeňme si v modlitbách na jubilujúceho pastiera.

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

OBEC SOLOŠNICA, starostka obce Anna Čermáková

 

Poslanci,

Hlavná kontrolórka obce,

Predseda volebnej komisie

Verejnosť

Zverejnené: 16.11.2018

 

P o z v á n k a

V zmysle § 12 ods.1 zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva    z v o l á v a m

ustanovujúce   zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica

  na deň 26.11. 2018 (pondelok)  o 18:00 hod

 Miesto konania: obradná miestnosť  – OÚ Sološnica

Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa
 • Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  a odovzdanie osvedčení o zvolení
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 • Vystúpenie novozvoleného starostu
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 • Určenie overovateľa zápisnice
 • Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Menovanie zástupcu starostu obce
 • Určenie sobášiaceho poslanca
 • Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií,

prípadne ďalších členov komisií

*    Záver

 

 

Anna Čermáková , starostka

 

Najbližšie udalosti:
 • žiadne udalosti
Odber informačného letáku: