Najbližšie udalosti:
  • žiadne udalosti
Odber informačného letáku:

Práve prezeráte archívy kategórie Nezaradené.

Stočné

Oznamujeme občanom, pripojeným na obecnú kanalizáciu, že inkasujeme stočné. Pripomíname, že v utorok je nestránkový deň.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 6.11.- 12.11. 2017

Liturgický kalendár:
Štvrtok: Výročie posviacky Lateránskej baziliky
Piatok: sv. Lev Veľký, pápež
Sobota: sv. Martin z Tours, biskup, hl. patrón Bratislavskej arcidiecézy
Nedeľa: 32. v období cez rok
Na budúcu nedeľu je svätomartinská zbierka. Bude určená na pomoc kresťanom, aby sa vrátili do svojej vlasti.
2. a 3. XII. je deň otvorených dverí v kňazskom seminári pre miništrantov.

Úmysly sv. omší:
Utorok: 17.00 + Marián Chamko
Streda: 17.00 +rodičia Hrbáčkoví a Pavol
Štvrtok: 17.00 +Matilda, Teofil Škároví, Alžbeta, krstní rodičia, + rodina
Piatok: 17.00 +Anna Valášková
Sobota: 8.00 +Anna Slezáková, Cyril Kazička, s. Irma
Nedeľa: 8.30 +Štefánia, Karol Bartek, rod. z ob. strán
10.00 za farníkov

Pobožnosť je dnes o 14.00 hod.

Vo štvrtok po sv. omši je stretnutie 6.r, 7.r ,8r., ktorí chcú prijať sviatosť birmovania. V piatok stretnutie deviatakov.
Po druhej sv. omši je vždy stretnutie s prvoprijímajúcimi.

Od budúcej nedele sa budú predávať kúpeľné oblátky s obalom Sološnice. Výťažok pôjde na opravu oltára.

Farské oznamy, farnosť Sološnica, 30.10.- 5.11. 2017

Liturgický kalendár:
Streda: Všetkých svätých, prikázaný sviatok
Štvrtok: Spomienka na všetkých verných zosnulých
Piatok: sv. Martin de Porres
Sobota: sv. Karol Boromejský
Nedeľa: 31. v období cez rok
Na budúcu nedeľu je hodová slávnosť Všetkých svätých. Pri sv.omšiach bude obvyklá hodová ofera.

Úmysly sv. omší:
Utorok: 17.00 + rodičia Albertoví, + rodina, Peter Motyčák, manželka
Streda: 8.30 za farníkov
10.00 +Antónia Sojková, nedož. 80 r života František, manžel
14.00 dušičková pobožnosť na cintoríne
Štvrtok: 14.00 za všetkých zomrelých / v dome smútku/
17.00 +rod. Krúpoví, st.rod.z ob. strán, brat Rudolf, švagor
Piatok: 17.00 +Karol Pajdlhuser
Sobota: 8.00 za čl. sv. ruženca
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 + Branko

Pobožnosť je dnes o 14.00 hod.
Vo štvrtok po sv. omši je stretnutie 6.r, 7.r ,8r., ktorí chcú prijať sviatosť birmovania. V piatok stretnutie deviatakov.
Po druhej sv. omši je vždy stretnutie s prvoprijímajúcimi.

Od 1.11 do 8.11. je možnosť získať odpustky za duše v očistci za obvyklých podmienok.
Spovedám každý deň pol hod. pred sv. omšou. V stredu po druhej sv. omši.
Vo štvrtok od 10.00 hod. navštívim starých a chorých po domoch.
Prosím deti a školskú mládež, aby si vykonala sv.spoveď.

V pondelok o 17.00 hod. je beseda v KD s dobrovoľníčkou kat. charity, ktorá pôsobila v Ugande.

 

Vývoz žúmp

Oznamujeme občanom, že v dňoch 30.10. – 03.11.2017 sa nebudú vyvážať žumpy obecným traktorom, z dôvodu dovolenky.

MUDr. Vrablicová – dovolenka

MUDr. Vrablicová oznamuje svojím pacientom, že dňa 27. 10. 2017, t. j. v piatok nebude pre dovolenku ordinovať. Zastupuje ju MUDr. Hudecová v Pl. Mikuláši.

Verejná vyhláška – dodatočné povolenie stavby

chatka

Farske oznamy, farnost Sološnica 23. – 29. 10. 2017

Liturgický kalendár
Pondelok: sv. Ján Kapistránsky, kňaz
Utorok: sv. Anton Mária Claret, biskup
Streda: sv. Maur, biskup
Sobota: sv. Šimona a Júdu, apoštolov
Nedeľa: 30. v období cez rok
Dnes je misijná nedeľa, spojená so zbierkou na misie.

Mesiac október je zasvätený modlitbe sv. ruženca. Modlí sa pol hod. pred sv. omšou vo všedné dni.
Na budúci víkend sa posúva čas o hodinu dozadu. V nedeľu sa stretneme podľa zimného času.

Úmysly sv. omší:
Utorok: 18.00 + František Gašparík, Brigita, + rodina
Streda: 18.00 +Michal, Celestína Popovičoví, rod.z ob. strán
Štvrtok: 18.00 za farníkov
Piatok: 16.20 ruženec
17.00 +Michal, Kristína Ralbovskí, rod. z ob. strán
Sobota: 8.20 ruženec
9.00 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Albertovú
Po sv. omši prednáška ružencového bratstva.
Nedeľa: 8.30 za farníkov
10.00 + Anton Chromek, Mária

Pobožnosť je o 14.00 hod.
Vo štvrtok po sv. omši je stretnutie šiestakov, ktorí chcú prijať sviatosť birmovania.

Po druhej sv. omši je vždy stretnutie s prvoprijímajúcimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konanie o výrube stromu

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.

Obec Sološnica,  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje,  že dňa 18.10.2017 začala na základe žiadosti od Ivana Juhanesoviča , bytom Muškátová 2, Bratislava a Vladimíra Juhanesoviča, bytom Jašíková 18, Bratislava   konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu,  rastúceho na pozemku žiadateľa parc. č. 11/1 k. ú. Sološnica z dôvodu obáv o svoj majetok a život v prípade jeho zlomenia alebo vyvrátenia pri silnom veter. .

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: starosta@solosnica.sk .

 

 

 

Oznam

Oznamujeme občanom, že zajtra 19. októbra 2017 bude obecný úrad zatvorený.

Verejná vyhláška – stavebné povolenie

verejná vyhláška

Najbližšie udalosti:
  • žiadne udalosti
Odber informačného letáku: