Najbližšie udalosti:
 • žiadne udalosti
Odber informačného letáku:

Práve prezeráte archívy kategórie Úradná tabuľa.

Voľba do prenosnej urny

Oznamujeme Vám, že chorí a imobilní občania, ktorí majú záujem zúčastniť sa volieb do NR SR, ktoré sa konajú túto sobotu 29.2.2020, majú možnosť voliť do prenosnej urny. Je potrebné sa nahlásiť na tel.č. 0948 279 269 do piatka 28.2.2020 do 14:00 hod. alebo v sobotu 29.2.2020 u  okrskovej volebnej komisii v Kultúrnom dome v čase od 7:00 – 14:00hod. prostredníctvom inej osoby alebo na tel.č. 0948 279 269. Vyslaní dvaja členovia okrskovej volebnej komisie Vás navštívia doma s prenosnou urnou.

Vývoz papierového odpadu

Milí občania, dňa 25.2.2020 sa uskutoční vývoz papierového odpadu. Ďakujeme, že separujete.

Vjazd do areálu školy

Jarné prázdniny sa pomaly končia a v pondelok sa žiaci opäť  ráno vyberú do školy.  Práve pre ich bezpečnosť chcem požiadať všetkých rodičov, ktorí si ešte nevšimli, že  na bráne je dopravná značka označujúca zákaz vjazdu,  aby svoje vozidlá odstavili pred školou a k vchodu do budovy odkráčali peši.  Svojou ignoráciou alebo pohodlnosťou totiž ohrozujú deti, ktoré idú do/zo školy alebo čakajú na autobus.

Vývoz komunálneho odpadu

Milí občania, dňa 21.2.2020 sa uskutoční vývoz komunálneho odpadu 2x mesačne.

Upozornenie pre bytové domy

Upozornenie pre bytové domy

Pozvánka na zasadnutie OZ

Starostka obce Sološnica                  

Poslanci,

Hlavná kontrolórka obce,

Verejnosť

Zverejnené : 18.2.2020

P o z v á n k a

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň

 1. február 2020 ( pondelok) o  18:00 hod

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
 2. Prerokovanie predaja majetku obce – novovytvorená parcela č. 513/1
 3. Schválenie vecného bremena na parcele v prospech SPP distribúcia na parcelách : parc.č. 1630/34 a par.č.1710
 4. Prerokovanie podmienok nájmu parcely 2366/42 vo vlastníctve spol. Agropartner a.s. za účelom zriadenia zberného dvora
 5. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce a MOP na rok 2020
 6. Schválenie odkúpenia pozemkov pod komunikáciou pro domoch č. 234, 235 a 236
 7. Správa o  výsledku kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti zmlúv uzatvorených obcou Sološnica
 8. Správa očinnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019 a prerokovanie odmeny  hlavnej kontrolórke obce
 9. Prerokovanie žiadosti o umiestnenie predajného stánku na pozemku vo vlastníctve Obce Sološnica – žiadateľ   Pápeš
 10. Správa o činnosti Obecnej knižnice v Sološnici
 11. Preloženie  elektrických stĺpov  na ulici pri škole na pozemok obce
 12. Interpelácie poslancov
 13. Informácia o podaných projektoch Obce Sološnica

Anna Čermáková, starostka obce

Oznam

Pošta Sološnica bude z prevádzkových dôvodov otvorená nasledovne:

19.2.2020 – streda  od 8:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00 hod.

20.2.2020 – štvrtok od 8:00 do 11:00 hod.

21.2.2020 – piatok – zatvorené

Pre dôchodky si môžete chodiť v čase 8:00 – 9:30 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

 

Verejná vyhláška ZD

Západoslovenská distribučná

ÚPSVR Malacky hľadá sociálnych pracovníkov

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky hľadá vhodných uchádzačov na obsadenie voľných štátnozamestnaneckých miest v dočasnej štátnej službe (zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky):

Uchádzači na pozíciu „sociálny pracovník“ (samostatný radca) musia mať ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca a ochotu a osobnostné predpoklady pracovať v štátnej službe na oddelení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately.

Odmeňovanie je v súlade s nariadením č. 389/2018 Z.z. od 756,50 € brutto – základná platová tarifa. Možnosť prihlásiť sa do výberového konania je do 26.02.2020.

Kompletné informácie o voľných štátnozamestnaneckých miestach aj s informáciami o požadovaných predpokladoch a požiadavkách na uchádzača, ako aj informácie o spôsobe ako sa prihlásiť do výberového konania Vám poskytne osobný úrad ÚPSVR Malacky, Mgr. Chabadová na dagmar.chabadova@upsvr.gov.sk, 034/24 44 120.

Vrecia na plasty

Spoločnosť Tekos oznamuje občanom, že v piatok 14.2.2020 nebude pri zbere plastov rozdávať vrecia , nakoľko ich nemá dodané na sklad.

Do ďalšieho zebru používajte   iné priehľadné vrecia, prípadne si vyzdvihnite na obci ( ani my však nemáme  celkové potrebné množstvo).

Pri ďalšom zbere bude do domácností rozdané dvojnásobné množstvo. ĎAKUJEME  ZA POCHOPENIE.

Najbližšie udalosti:
 • žiadne udalosti
Odber informačného letáku: