Najbližšie udalosti:
  • žiadne udalosti
Odber informačného letáku:

Práve prezeráte archívy kategórie Úradná tabuľa.

Verejná vyhláška

Haršáni

BUDOVA NA IHRISKU-REKONŠTRUKCIA VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

Futbalový klub v Sološnici a Obec Sološnica realizujú projekt rekonštrukcie interiéru v budove na ihrisku.

Projekt je  zameraný na rekonštrukciu sociálnych zariadení a šatní pre hostí  a tiež sociálnych zariadení pre verejnosť. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Minulý rok bola na budove opravená strecha, začiatkom  tohto roku  bola  zrekonštruovaná klubovňa. Veríme, že postupne prejde rekonštrukciou aj šatňa domácich hráčov a rozhodcov.

Výsledky volieb do VÚC 2017 volebný obvod 15 obec Sološnica

Počet zapísaných voličov v zozname: 1327

Počet zúčastnených na hlasovaní:       318

 

Za predsedu samosprávneho kraja bol u nás zvolený:  Milan Ftáčnik, doc. RNDr., CSc.

Za poslanca bol u nás zvolený: Peter Švaral, Mgr. Mgr.

 

Pre voľby predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 2017

 

Merno a priezvisko Počet hlasov
Rastislav Blažko 3
Jozef Danko 2
Juraj Droba 27
Pavol Frešo 57
Milan Ftáčnik 74
Natália Hamulíkvá 4
Ľubomír Huďo 7
Martin Jakubec 17
Ľubomír Kolárik 0
Daniel Krajcer 22
Rudolf Kusý 67
Marián Leinerovič 2
Milan Lopašovský 1
Ján Mrva 10
Lukáš Pazírek 4
Jalal Suleiman 0
Andrej Trnovec 2
Jozef Uher 13

Pre voľby do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja 2017

Meno a priezvisko Počet hlasov
Marek Čulen 5
Mária Matiko Štarková 66
Milan Móric 6
Jozef Ralbovský 60
Peter Švaral 169

Lampiónový pochod

V utorok 31.10.2017 sa uskutoční halloweenský lampiónový pochod. Stretneme sa na ihrisku o 18:00 a vyberieme sa „strašiť“ po dedine. Nezabudni prísť v maske a priniesť si so sebou lampión.

Beseda – dobrovoľníčka v Ugande

Zuzka Došeková – deti v Ugande očami Zuzky
v KD Sološnica, 30.10.2017 – 17:00 hod

Žiadosť o zaslanie pripomienok k cestovným poriadkom

V prílohe Vám zasielame žiadosť o zaslanie pripomienok k cestovným poriadkom. Prosíme Vás o zaslanie predmetných požiadaviek do 31. októbra 2017.

Žiadosť o zaslanie pripomienok k cestovným poriadkom.pdf (pdf, 380kb)

Kvapka krvi v Gymnáziu Malacky

Slovenský červený kríž – miestny spolok Malacky Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 25.10.2017  8:00 – 11:00 hod. v priestoroch Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája.

Na odber si prineste občiansky preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu.
Info: www.ntssr.sk – darcovstvo krvi, t.č.- 0949/123 362, klaudiakov@centrum.sk
DARUJ KRV- ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

Koncert Vlasty Mudríkovej je zrušený

Oznamujeme Vám, že koncetr Vlasty Mudríkovej a Cimbálofky Leváranek je z viacerých dôvodov  v sobotu zrušený.

Veríme, že sa nám podarí  túto akciu pripraviť v náhradnom termíne,  ktorý včas zverejníme.

Ďakujeme za pochopenie. Lístky môžete vrátiť na obecnom  úrade.

Malokarpatská vertikála 2017

V sobotu 14.10.2017 sa uskutoční v kopcoch okolo Sološnice ultra-maratónsky beh „malokarpatská vertikála“. Informácie o behu sú na stránke  http://mkvertikala.webnode.sk/

Valné zhromaždenie urbárskeho pozemkového spoločenstva

Urbárske pozemkové spoločenstvo Sološnica oznamuje svojim členom, že Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 29.10.2017 (nedeľa) o 13,30 hod. v Kultúrnom dome Sološnica.

Urbárske pozemkové spoločenstvo Sološnica Vás týmto pozýva na valné zhromaždenie podielnikov /spoluvlastníkov/ UPS, ktoré sa bude konať dňa 29. októbra 2017 (nedeľa) o 13.30 hod. v Kultúrnom dome v Sološnici. Prezentácia účastníkov začína od 12.30 hod.
Program :
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
3/ Správa o činnosti UPS od predchádzajúceho valného zhromaždenia
4/ Správa o ekonomickej činnosti spoločenstva za rok 2016
5/ Správa dozornej rady UPS
6/ Správa dozornej rady
7/ Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016
8/ Návrh a schválenie výplat dividend
9/ Rôzne
10/ Diskusia
11/ Návrh a schválenie uznesení
12/ Záver
Ak sa nebudete môcť z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť valného zhromaždenia a necháte sa zastupovať inou osobou, resp. niektorým z členov výboru spoločenstva, je potrebné, aby sa táto osoba preukázala splnomocnením (viď. z druhej strany pozvánky). V prípade, že nebude dostatočná účasť členov na valnom zhromaždení, t.j. bude účasť menšia ako nadpolovičná väčšina všetkých hlasov počítaná podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov, valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné. V prípade, že ste svoje vlastníctvo v urbárskom spoločenstve nedoložili dedičským rozhodnutím, KZ alebo darovacou zmluvou, žiadame kópiu tohto dokladu predložiť na valnom zhromaždení, príp. poslať poštou.

Sološnica, 29.09.2017 výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva

Adresa: Urbárske pozemkové spoločenstvo Sološnica
Dolné nám. 527
906 37 Sološnica
Kontakt: Ľudmila Pápežová, členka výboru
tel.: 0904 166 786
e-mail: ludmilapapezova@gmail.com

Najbližšie udalosti:
  • žiadne udalosti
Odber informačného letáku: