Najbližšie udalosti:
 • žiadne udalosti
Odber informačného letáku:

Práve prezeráte archívy kategórie Úradná tabuľa.

Nové svetlá na pódiu v kulturáku!

Vďaka finančnej podpore Bratislavský kraj, najlepšie miesto pre život a ich podpore z Participačného rozpočtu získalo OZ Materina dúška finančnú podporu  5000€ na výmenu divadelného osvetlenia, ktoré zahŕňa 19 nových LED reflektorov a moderný svetelný pult!
Staré halogénové osvetlenie s obrovskou spotrebou energie nahradili nové úsporné a teda k prírode ohľaduplné LED svetlá 🌍
🎭Sološnickí ochotníci si túto parádu naživo vyskúšajú už 6.1.2019 pri druhej repríze predstavenia Zápisník. ĎAKUJEME za vaše hlasovanie !

Fotka Sáry Čermákovej.

Obvodná lekárka – streda- zmena hodín !!!

Obvodná lekárka MUDr.Vrablicová v Rohožníku oznamuje, že v stredu 12.12. bude ordinovať ráno od 8:00 hod do 13:00 hod. Poobede nebude ordinovať!

pozvánka na zasadnutie OZ – 17.12.2018

Starostka obce Sološnica

 • Poslanci,
 • Hlavná kontrolórka obce,
 • Verejnosť

Zverejnené : 10.12.2018

P o z v á n k a

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň

17.12. 2018( pondelok)  o 18:00 hod , miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program :  Read the rest of this entry »

Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Senec zverejňuje informáciu – Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných – príloha.

Adventné trhy a súťaž vo varení kapustnice

8.12.2018 sa uskutočnia Adventné trhy v Sološnici spojené so súťažou vo varení kapustnice a výstavou STROMČEK …. a príde aj Mikuláš 🙂

Súťaž sa začne o 8:00 a vyhodnotenie bude o 12:00. Súťažné podklady a prihláška: varenie_kapustnice_2018-pravidla.pdf (pdf, 135kb), termín uzávierky prihlášok je v piatok 7.12.2018

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

OBEC SOLOŠNICA, starostka obce Anna Čermáková

 

Poslanci,

Hlavná kontrolórka obce,

Predseda volebnej komisie

Verejnosť

Zverejnené: 16.11.2018

 

P o z v á n k a

V zmysle § 12 ods.1 zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva    z v o l á v a m

ustanovujúce   zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica

  na deň 26.11. 2018 (pondelok)  o 18:00 hod

 Miesto konania: obradná miestnosť  – OÚ Sološnica

Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa
 • Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  a odovzdanie osvedčení o zvolení
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 • Vystúpenie novozvoleného starostu
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 • Určenie overovateľa zápisnice
 • Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Menovanie zástupcu starostu obce
 • Určenie sobášiaceho poslanca
 • Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií,

prípadne ďalších členov komisií

*    Záver

 

 

Anna Čermáková , starostka

 

Predvianočný koncert Katky Koščovej

Pozývame Vás na Predvianočný koncert Katky Koščovej, ktorý bude 9.12.2018 o 14:30 v Kostole všetkých svätých v Sološnici.

Vstupné 8€, predpredaj na Obecnom úrade v Sološnici.

Na koncerte zaznejú originálne spracované tradičné slovenské Vianočné koledy a tiež niekoľko svetových Vianočných hitov. Katka s Vianočným programom úspešne a s vynikajúcimi ohlasmi koncertuje už ôsmy rok.

Podpísali sme memorandum o ochrane lesov

Obec Sološnica  spolu s ďalšími 32 obcami a mestskými časťami, 8 organizáciami a Bratislavským samosprávnym krajom podpísala Memorandum o spolupráci a spoločnom postupe pri ochrane lesov na území Bratislavského samosprávneho kraja.

Podpísaním Memoranda sa naša obec  zaviazala, že bude chrániť a zveľaďovať lesy a rozvíjať predovšetkým ich rekreačný potenciál a ostatné funkcie, ku ktorým patrí legislatívna iniciatíva v oblasti zvýšenia ochrany lesov a zväčšovania plôch lesov s osobitným režimom hospodárenia, spolupráca s občianskou aj odbornou verejnosťou a kompetentnými orgánmi pri aktívnej ochrane prírody a propagácii prírodných hodnôt na území BSK. Takisto sa budeme snažiť prispievať k zvyšovaniu povedomia a vzdelávania širokej verejnosti v oblasti využívania a ochrany lesov a propagovať rekreačný potenciál, prírodné a kultúrne hodnoty lesov na území BSK. Memorandum o ochrane lesov – sken

 

Výsledky volieb v komunálnych voľbách 10. 11. 2018 v obci Sološnica

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1 325
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 638
Počet odovzdaných obálok: 636
Počet platných hlasovacích lístkov do obecného zastupiteľstva: 623
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu: 610

Za starostu obce bola zvolená:

Anna Čermáková s počtom hlasov 583

Nezvolený starosta obce:

Jaroslava Homlitašová 27

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Ing. Marta Čermáková: 443 hlasov
2. Bc. Dominik Ralbovský: 425 hlasov
3. Ing. Ján Ralbovský: 390 hlasov
4. Ing. Peter Holič: 376 hlasov
5. Mgr. Júlia Jánošíková: 349 hlasov
6. Ing. Róbert Kuklovský 337 hlasov
7. JUDr. Magdaléna Vláčilíková: 328 hlasov
8. Mgr. Ľubomír Novák: 315 hlasov
9. Ing. Stanislav Timčo: 282 hlasov

Za náhradníkov do obecného zastupiteľstva boli zvolení:

1. Kamil Polák: 259 hlasov
2. Patrik Tardík: 245 hlasov
3. František Šidlík: 131 hlasov
4. Jaroslava Homlitašová: 46 hlasov

Voľby do samosprávy obce

V sobotu 10.11.2018 od 7:00 hod do 22:00 hod sa uskutočnia voľby do samosprávy obce.

Informácie o kandidátoch si môžete prečítať v najnovšom vydaní Sološnického spravodaja 3/2018.

Voliči, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti  zo závažných, najmä  zdravotných dôvodov, môžu požiadať na obecnom úrade o voľbu do prenosnej volebnej schránky. ( tel. 0948 27 269, mail: obec@solosnica.sk alebo  priamo na  obecnom úrade) .  V deň volieb k ním prídu členovia volebnej komisie priamo do domácnosti.

Najbližšie udalosti:
 • žiadne udalosti
Odber informačného letáku: