Práve prezeráte archívy kategórie Úradná tabuľa.

Otvorenie sezóny prevádzky turistického vlaku Záhoráčik

Bratislavský samosprávny kraj pozýva:
Pozývame Vás na slávnostné otvorenie sezóny prevádzky turistického vlaku Záhoráčik 2018 na trati Záhorská Ves – Zohor – Plavecké Podhradie, ktorú realizuje Bratislavský samosprávny kraj, Odbor cestovného ruchu a kultúry, Odbor dopravy v spolupráci s národným dopravcom Železničnou spoločnosťou Slovensko a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism.

Vláčik bude premávať od 28. 4. do 14. 10. 2018, v soboty, nedeľe a dni pracovného pokoja.

Slávnostné otvorenie sa uskutoční dňa 28.apríla 2018 o 9.30 hod. na železničnej stanici Plavecké Podhradie.

V prípade záujmu môžete do vlaku nastúpiť v Záhorskej Vsi o 8.20, alebo v Zohore 8.50 (prípoj z Bratislavy hl.st. o 8.16).

Brožúrka – Vláčik záhoráčik 2018.pdf (PDF, 2,2 MB)

Pozvánka na zasadnutie OZ – 23.4.2018

Starostka obce Sološnica

Poslanci,

Hlavná kontrolórka obce,

Verejnosť

 P o z v á n k a

 

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň   23.apríl 2018  o 18:00 hod

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
  3. Prerokovanie Malých občianskych projektov
  4. Prerokovanie žiadosti spoločnosti IVOS ( Malacky) o zabezpečenie správy pohrebiska a pohrebných služieb
  5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
  6. Štúdia výstavby kanalizácie a jej prevádzkovanie v lokalite Kadúbek
  7. Rôzne
  8. Záver

 

 

V Sološnici , 17.4.2018

Anna Čermáková , starostka  v.r.

 

Čistý chotár 2018

Obec Sološnica a MAS Podhoran  Vás pozýva na brigádu Čistý chotár, ktorá sa v obci Sološnica uskutoční 21.4.2018.

Zameriame sa na okolie železničnej stanice, nakoľko sa blíži vlaková sezóna.Treba si priniesť hrubšie rukavice, hrable, záhradné  nožnice ( netreba všetko)

Stretneme sa o 1 3:00 na železničnej stanici v Sološnici .

Čísla domu

Chceme opätovne požiadať občanov, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si ho pripevnili na svoju nehnuteľnosť.

– Podľa zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – § 2c ods.4 vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na budovu z hlavnej ulice tak, že obidve tabuľky budú umiestnené vedľa seba a budú dobré viditeľné.

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak poruší povinnosť podľa § 2c ods. 4 a obec uloží pokutu do 6 638 eur.

Usmernenie k zvozu komunálneho odpadu

Upozorňujeme občanov, že spoločnosť TEKOS, spol. s.r.o. si vyhradzuje právo nevyvážať nádobu so zmesovým komunálnym odpadom, v ktorej sa nachádzajú nevhodné zložky komunálneho odpadu. Odvolávajúc sa na Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, žiadame každého občana, aby do nádoby na zmesový komunálny odpad nevkladal uvedené druhy odpadov: nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad zo záhrad, popol, …), vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plast, viacvrstvové kombinované materiály – Tetrapak a pod.)

V prípade, ak sa v danej zbernej nádobe bude nachádzať „nevhodný“ odpad, nádoba bude nevyvezená a označená (nálepkou s textom: “ Zmesový komunálny odpad obsahuje nevhodný odpad (popol, biologický rozložiteľný odpad, nebezpečný odpad,…“)

Rohožník- zrušené divadelné predstavenie

Kultúrny dom v Rohožníku oznamuje, že náhradné divadelné predstavenie Svatojánské drímoty sa neuskutoční. Táto skutočnosť nás úprimne mrzí a všetkým, ktorí mali zakúpené lístky sa ospravedlňujeme. Zakúpené lístky môžete vrátiť u p. Jurkáčkovej na obecnom úrade do 30.4.2018.

MŠ bude v utorok 3.4.2018 zatvorená

Riaditeľka MŠ oznamuje, že v utorok 3.4.2018 bude z prevádzkových dôvodov MŠ zatvorená!

 

Zápis do Materskej školy

Dva nové dokumenty týkajúce sa zápisu do MŠ:

Zápis detí do MŠ na 2018-2019 (53.8 KiB)

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie 2018/2019 (77.7 KiB)

Taktiež pribudol dokument:

Nájomné Kultúrny dom - príloha č.1 k VZN 4/2013 (67.2 KiB)

Výtvarná súťaž pre deti

Obec Sološnica vyhlasuje 4. ročník výtvarnej súťaže pre deti.

Téma tohto ročníka je : STARÁ MAMA SPOMÍNALA
Súťaž je určená pre deti z obcí a škôl Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, Rohožník a Kuchyňa.

Práce treba odovzdať do 30.3.2018 na OÚ Sološnica .

Výzva na predkladanie Malých občianskych projektov

OZ  v Sološnici schválilo uznesením č. 7/2018 Výzvu na predkladanie malých občianskych projektov:

Výzva na predkladanie Malých občianskych projektov (MOP) financovaných z participatívneho rozpočtu  obce Sološnica v roku 2018

(ďalej len „Výzva“ )

 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici  vyčlení v rozpočte  pre rok 2018 časť svojich financií na projekty, ktoré  môžu Read the rest of this entry »