Obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 17.júna 2019 udelenie Čestného občianstvo obce Sološnica MUDr.Ladislavovi Masákovi CSc. Slávnostné udelenie sa konalo dňa 28.6.2019 v obradnej sieni obecného úradu v Sološnici.

Domovom MUDr. Ladisalva Masáka je Bratislava – tu sa narodil, chodil do základnej školy, na gymnázium aj na Univerzitu Komenského odbor všeobecné lekárstvo. Po vykonaní atestácie 1. stupňa z gynekológie a pôrodníctva nastúpil ako sekundárny lekár v Ústave klinickej onkológie na Heydukovej ulici v BA. Pribudla atestácia 2. Stupňa, a aj atestácia z klinickej onkológie. V tejto nemocnici od roku 1994 pracoval vo funkcii primár lôžkovej časti kliniky. V septembri 1998 v Ústave experimentálnej onkológie SAV obhájil dizertačnú prácu a za meno pribudol titul Kandidát vied. Keďže vzdelávanie pre lekára vlastne nikdy nekončí, v roku 2006 získal diplom o špecializácii v subšpecializačnom odbore : onkológia v gynekológii. A v tom istom roku bol poverený vykonávaním funkcie vedúceho subkatedry na Fakulte zdravotníckych špecializačných štúdií slovenskej zdravotníckej univerzity v BA. V roku 1993 si vzdelávanie doplnil na študijnom pobyte v onkologickej nemocnici Weston Park Hospital v Sheffielde v Anglicku , o rok neskôr na študijnom pobyte v USA , kde študoval tamojšiu zdravotnícku starostlivosť . V roku 2007 sa do USA vrátil a to na prestížne pracovisko MAYO CLINIK v Rochestri, aby sa zdokonalil pri radikálnych operačných výkonoch pri indikácii zhubných gynekologických nádorov.

V súčasnosti pracuje ako prednosta kliniky gynekologickej onkológie v už spomínanom Ústave svätej Alžbety. Hlavnou náplňou práce kliniky je diagnostika a operačná liečba pacientok s gynekologickým nádorovým ochorením.

Klinika má celoslovenskú pôsobnosť, preto sú tu liečené pacientky z celého Slovenska. Okrem toho sa venuje publikačnej činnosti. Pacientiek mal za tie roky iste veľa a ich počet sa nedá možno ani spočítať. A veľa ich je aj z našej obce. Mnohé prichádzajú ustráchané a ak im je treba oznámiť aj vážnejšie diagnózy, vedia to od tohto lekára prijať s pokorou. Ich dôvera k nemu ako k lekárovi im vysuší slzy v očiach a upokojí dušu. A to je pri chorobe rovnako dôležité , ako liečba samotná. Viacerí občania Sološnice – nielen ženy – sa na neho obracajú aj ako na lekára- priateľa a hľadajú pomoc. Na zvonček na chalupe v Sološnici na Slanisku, kde od roku 1999 trávi takmer každý víkend, už zazvonilo mnoho rúk, a to napríklad aj v nedeľu na obed. A vždy sa im dostalo ochotnej pomoci či rady o možnostiach odbornej zdravotnej starostlivosti.

Pre nás v Sološnici je obzvlášť vzácne, že pri tak náročnom povolaní sa intenzívne zaujíma o dianie v obci, zúčastňuje sa na všetkých kultúrnych a spoločenských podujatiach nielen ako návštevník, ale mohli sme ho vidieť aj ako účinkujúceho v kultúrnom programe. Taktiež je iniciátorom brigády na vyčistení židovského cintorína, o ktorý sa so svojou manželkou stará. Kladne môžeme hodnotiť aj charitatívnu činnosť pre našich občanov. Prispel na znovu zavedenie elektriny do rodinného domu sociálne slabého občana, či napomohol k vybaveniu dôchodku iného. O mnohých jeho činoch v prospech našej obce a našich občanov nevieme, no jedno vieme určite – že on je už dávno srdcom Sološničan.

Fotografie z uďeľovania