Chceme opätovne požiadať občanov, ktorým bolo pridelené súpisné číslo, aby si ho pripevnili na svoju nehnuteľnosť.

– Podľa zákona  Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov – § 2c ods.4 vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na budovu z hlavnej ulice tak, že obidve tabuľky budú umiestnené vedľa seba a budú dobré viditeľné.

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak poruší povinnosť podľa § 2c ods. 4 a obec uloží pokutu do 6 638 eur.