Obec Sološnica ako zriaďovateľ školskej jedálne oznamuje, že predškoláci a žiaci ZŠ, ktorí majú od odborného lekára potvrdené  diétne stravovanie  sa môžu prihlásiť v škole, alebo na Obecnom úrade v Sološnici, aby im obec mohla  vyplatiť dotáciu. Obec si následne z dochádzkového systému školy zistí počet dní, ktoré bol žiak prítomný na vyučovaní a dotáciu zašle zákonnému zástupcovi na účet.

K nahláseniu  je potrebné potvrdenie o  potrebe diétneho stravovania a číslo účtu, na ktorý sa bude dotácia zasielať.

Diétne stravovanie :
– dotácia sa poskytne podľa § 140 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) žiakom, ktorých zdravotný stav vyžaduje podľa ošetrujúceho lekára – špecialistu (ako napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ a pod.) osobitné stravovanie. Ide o nasledovné typy diét:

  • Šetriaca diéta (pri chorobách tráviaceho traktu, obezite)
  • Diabetická diéta (pri zvýšenej hladine krvného cukru cukrovka)
  • Bezlepková diéta (porucha vstrebávania lepku celiakia)

Informácie o zmenách v stravovaní boli poskytnuté na rodičovských združeniach v júni 2019, septembri 2019 alebo si ich môžete pozrieť aj v usmernení usmernenie strava.

V prípade otázok alebo nejasností  neváhajte kontaktovať Základnú školu , Školskú jedáleň alebo  Obecný úrad.