Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Sološnica ako prípad hodný osobitného zreteľa – Polák

A návrhy VZN:

Návrh - Dodatok 6 ku VZN 2015/2 - výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
31.2 KiB
7 Downloads
Detaily...
Návrh - VZN o dani z nehnuteľnosti
Návrh - VZN o dani z nehnuteľnosti
navrh_vzn_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf
49.8 KiB
18 Downloads
Detaily...
Návrh - VZN o dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje
49.6 KiB
21 Downloads
Detaily...
Návrh - VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sološnica
Návrh - VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sološnica
navrh_vzn_o_poskytovani_dotacii_z_rozpoctu_obce.pdf
96.4 KiB
11 Downloads
Detaily...
Návrh - VZN o zákaze niektorých činností na území obce Sološnica
54.7 KiB
26 Downloads
Detaily...