Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Sološnica ako prípad hodný osobitného zreteľa – Polák

A návrhy VZN: