tel: 0903348455
emeil: imrichdoc@gmail. com

Liturgický kalendár:
Pondelok: sv. Matej, apoštol
Streda: sv. Ján Nepomucký, kňaz, muč.
Nedeľa: Zoslanie Ducha Svätého, Turíce
Mesiac máj je zasvätený P.Márii. Loretánske litánie vždy pred sv. omšou.
Streda, piatok, sobota sú letné kántrové dni.
Na Svätodušné sviatky je farská ofera.
V pondelok je rekolekcia v Gajaroch.

Úmysly sv. omší:
Utorok: 18.00 + Anna, Alojz Krúpa
Streda: 18.00 + rodičia Vláčilikoví, Čechotovskí, + rodina
Štvrtok: 18.00 +Emília, Koloman Piatka + rodina
Piatok: 18.00 +rodičia Tóthoví, Dulanskí, s. Gitka
Sobota: 8.00 +Štefan Ftáček
Nedeľa: 8.30 +Dominik Elíz
10.00 za farníkov
Púť k Božskému Srdcu je 10. júna. Sv. omša začne o 10.00 hod.

Nácvik na I. sv. prijímanie je v piatok na sv. omši a po nej.

Ohlášky:
26.5. budú mať sobáš: Roman Chvíla, Denisa Barteková
2.6. budú mať sobáš: Erik Hudy, Paulína Kočíšková