Tu nájdete všeobecné informácie aj novinky o priebehu situácie s COVID-19

Posledné správy:

 • Zoznam liniek poskytovateľov psychologickej prvej pomoci v okrese Malacky

  Zoznam liniek pomoci a poskytovateľov psychologickej prvej pomoci_Malacky

  Continue reading →
 • Coronavirus – desatoro správania

  Coronavirus – desatoro správania (pdf, 200kb)

  Continue reading →
 • Karanténne opatrenia

  karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020

  Continue reading →
 • Základné informácie o COVID-19

  Čo robiť ak ste chorí  COVID-19

  10 odporúčaní pri COVID-19

  Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

  Pomoc sebe a druhým COVID-19

   

  Continue reading →
 • Nahlásenie informácii o návrate zo zahraničia

  Nahlásenie informácii o návrate zo zahraničia
   

  Vážení občania!

  Žiadame všetkých občanov, ktorí sa nachádzajú v domácej karanténe na území našej obce, či už z dôvodu návratu zo zahraničia alebo z dôvodu kontaktu z infikovanou osobou alebo po návrate zo zahraničia nastupujú na povinnú domácu karanténu, aby túto skutočnosť oznámili pracovníkom Obecného úradu v Sološnici telefónne číslo 0948 279 269 alebo mailom: obec@solosnica.sk.

  1.Prehľad povinnej 14 dennej karantény v prípade cestovania zo zahraničia

  Od 10.3.2020 všetci vracajúci sa z Talianka, Číny, Južnej Kórei a Iránu.

  Od 13.3.2020 všetci vracajúci sa zo zahraničia

  2.Povinná 14 dňová karanténa v prípade kontaktu s pozitívne testovaným pacientom.

  Nahlásenie údajov – krajinu, odkiaľ ste pricestovali, dátum návratu a dátum ukončenia karantény je povinné pre všetkých takýchto občanov pre potreby evidencie Úradu verejného zdravotníctva a Krízového štábu okresu Malacky.

  Zároveň platí povinnosť nahlásiť telefonicky karanténu svojmu všeobecnému lekárovi.


  Continue reading →
 • Preventívne opatrenia prijaté krízovým štábom platné v celej SR

  Ústredný krízový štáb prijal kvôli koronavírusu preventívne opatrenia, ktoré sa dotknú všetkých činností nášho života. Pozrite si, čo nás všetko čaká v oblasti dopravy, školstva či nakupovania.

  • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk (od 13. 3. od 7.00 h uzatvorené, minimálne do 27.3.)
  • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, ktorí sa vrátia zo zahraničia
  • zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení (od pondelka 16.3.)
  • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi s výnimkou Poľskej republiky, na tejto hranici bude situácia priebežne monitorovaná (od piatku 13.3. 7:00)
  • obmedzenie medzinárodnej a vnútroštátnej vlakovej i autobusovej prepravy, dopravné obmedzenia sa netýkajú dovozu a zásobovania (medzinárodná osobná preprava nepremáva od 13.3. 7:00 hod, vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty 14.3. premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote)
  • zatvorenie barov, voľnočasových zariadení a priestorov (lyžiarskych stredísk, wellness centier, fitnescentier, zábavných parkov a aquaparkov) – od piatku 13.3.
  • zatvorenie sociálnych a kultúrnych zariadení
  • obmedzená prevádzka obchodných centier – (cez víkend 14.-15.03.2020 bude možné nakúpiť len potraviny, lieky a drogériu, otvorené sú aj novinové stánky), v pondelok 16.3. sa rozhodne čo ďalej.
  • obmedzenie úradných hodín klientskych centier cez víkend (od pondelka 16.3.)
  • naďalej platí zákaz návštevy nemocníc a zákaz organizovania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy
  • hotely a reštaurácie budú otvorené
  Continue reading →
 • MUDr. Vrablicová – oznam

  MUDr. Vrablicová oznamuje svojim pacientom, že z dôvodu zníženia infekcie koronavírusu ordinuje nasledovne:

  od 8:00 do 10:00 hod. – berie len najnutnejšie prípady

  po 10:00 hod. – vyšetruje len pacientov s infektom dýchacích ciest (kašeľ, nádcha, teplota) a to len po telefonickom dohovore na t. č. 034/65 45 817

   

  Continue reading →
 • Vyhlásenie mimoriadnej situácie v SR

  UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKYč. 111

  z 11. marca 2020 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením
  verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným
  korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky

  vyhlasuje
  podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej
  ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
  12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky.

  Celé uznesenie si môžete prečítať v prílohe  Mimoriadna situácia12.3.2020

  Continue reading →
 • Usmernenie z Úradu práce, soc.vecí a rodiny v Malackách

  ÚPSVaR Malacky žiada svojich klientov, aby zvážili svoju návštevu na úrade a komunikovali emailom alebo telefonicky. Podrobnosti, ako  požiadať o zaradenie do evidencie písomne alebo mailom, nájdete v prílohe Vyhlásenie do médií

  Continue reading →
 • Príkaz č. 1 starostky obce Sološnica

  Na základe rokovania Krízového štábu a záverov porady so riaditeľmi škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce v záujme preventívnej ochrany obyvateľov prikazujem s okamžitou platnosťou:

  1. Štatutárnym orgánom MŠ a ZŠ zabezpečenie a rešpektovanie nasledovných preventívnych opatrení:
  • Uzavretie Materskej školy, Základnej školy, Školskej jedálne, Školského klubu detí dňom 11. 03. 2020 do 17.3.2020. Budovy budú pre verejnosť uzavreté. Riaditelia zabezpečia počas uzávery dezinfekciu a hygienickú ochranu objektu, zabezpečia ochranu objektu a preberanie pošty a elektronickej schránky.
  • Dňom 11. 03. 2020 sa uzatvárajú športový areál, detské ihriská, kultúrny dom, knižnica. Počas uzávery sa vykonajú dezinfekčné a hygienické opatrenia. Priestory budú uzavreté pre verejnosť a zakazujú sa akékoľvek podujatia, súťaže, tréningy a nácviky.
  • zamestnanci týchto zariadení si môžu počas uzávery čerpať pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa. Spôsob a organizáciu si počas uzávery určia riaditelia organizácií.
  • Základná škola zabezpečí vyučovanie inou formou – najmä cez aplikáciu EDU PAGE. Pre žiakov, ktorí nemajú prístup k aplikácii, dohodne inú formu vzdelávania individuálne cez triednych učiteľov.
  2. pracovníkom Obecného úradu:
  • dôkladne dbať na osobnú hygienu a ochranné opatrenia, vyhýbať sa osobnému kontaktu
  • zvážiť účasť či organizáciu rôznych konaní a možnosť ich realizácie iným spôsobom
  • obmedziť služobné cesty, porady, školenia, semináre s výnimkou riešenia vzniknutej rizikovej situácie.
  • prevádzkovým pracovníkom zabezpečiť pravidelnú a systematickú dezinfekciu kľučiek, vodovodných batérií, zábradlí a všetkých technických zariadení, s ktorými prichádza do kontaktu verejnosť.
  • Zrušiť nájom kultúrneho domu pre nasledujúce podujatia až do 29.3.2020
  3. prevádzkovateľom reštauračných, pohostinských zariadení a barov odporúčam zvážiť skrátenie prevádzkových hodín do 20,00 hod., obmedzenie organizovania posedení a osláv a žiadam ich o zvýšené a dôkladné dezinfekčné a hygienické opatrenia v ich zariadeniach.

  4. predstaviteľov všetkých spoločenských či záujmových organizácií v obci žiadam neorganizovať žiadne porady, zasadnutia, schôdze, oslavy, ani iné podujatia ich členov a žiadne exkurzie, výlety či zájazdy mimo nášho regiónu. Zároveň ich upozorňujem, že obce im neposkytne žiadne priestory na tieto podujatia.

  5. predstaviteľov cirkví žiadam o zrušenie slúženia omší a obmedzenie vykonávanie ich úloh a činností tak, aby sa čo najviac minimalizovala možnosť šírenia vírusu pri organizovaní cirkevných podujatí a úkonov

  Všetky tieto opatrenia platia predbežne do 17. marca 2020 ( ak nie je v texte uvedené inak) a žiadam všetkých o ich dôkladné rešpektovanie.

  Pri potrebe získania informácií, vybavenia si úradných záležitostí alebo ak sa chcete poradiť, minimalizujte návštevy úradov a ak sa dá, riešte tieto veci telefonicky alebo internetom. Vaša požiadavka bude posunutá kompetentnému pracovníkovi a odpoveď dostanete.

  Kontakty :
  DANE, POKLADŇA, objednávanie vývozu žúmp:
  Adriana Kočíšková, tel. 034 65 841 81,mail: adriana.kociskova@solosnica.sk
  Matrika, podateľňa :
  Jana Čechotovská, tel. 0948 279 269, mail: jana.cechotovska@solosnica.sk
  Starostka: Anna Čermáková, tel. 0905 418 760, mail: starosta@solosnica.sk

  V prípade otázok na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sú všetky kontakty uvedené na adrese https://www.upsvr.gov.sk/ma/aktualne-oznamy
  Klienti tohto úradu so stanoveným termínom na marec budú oslovení telefonicky a určený nový termín.

  Minimalizujte návštevy lekára, recepty riešte telefonicky.

  Vážení obyvatelia, všetky tieto opatrenia a nariadenia majú preventívny charakter. Majú slúžiť na to, aby sme minimalizovali možnosti príchodu či prenosu vírusu medzi nás a neohrozovali našich známych, blízkych. Nie je dôvod na paniku, ale ani nemáme právo myslieť si, že sa nás táto celosvetová krízová situácia netýka a že nás obíde. Buďme zodpovední, dôslední, chápaví a tolerantní, zdržujeme sa doma, poďme do prírody, venujme sa rodine.

  Som presvedčená, že túto situáciu zvládneme bez mimoriadnych opatrení.

  Ďakujem Vám za pochopenie, rešpektovanie a spoluprácu.

  V Sološnici, 10.marca 2020
  Anna Čermáková
  Starostka obce Sološnica

   

  Príkaz č. 1 Starostky obce Sološnica pdf

  Continue reading →
 • Informácia   BSK  o úprave cestovných poriadkov :

  Nakoľko väčšina miest a obcí v Bratislavskom kraji pristúpila k zatvoreniu základných a materských škôl z dôvodu preventívnych opatrení k predchádzaniu a zamedzeniu šírenia prenosného ochorenia Koronavírus (COVID-19), a v nadväznosti na zasadnutie krízového štábu na Úrade BSK dnes ráno, t.j. 10.3.2020, si Vás dovoľujem informovať, že s platnosťou od 11.3.2020 až do odvolania upravujeme cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy, ktoré budú jazdiť v prázdninovom režime.

  Continue reading →
 • Mimoriadny oznam

  Oznamujeme Vám, že na základe rozhodnutia krízového štábu, ktorý zasadal v obci Sološnica 10.3.2020, je prerušená prevádzka v MŠ, vyučovanie v ZŠ, prevádzka školského klubu detí a školskej jedálne v  Sološnici  od 11.3.2020(streda) do 17.3.2020 (utorok). Sledujte naše webové sídlo, kde budeme priebežne zverejňovať  ďalšie informácie. ĎAKUJEM ZA POCHOPENIE.

   

  Continue reading →
 • Koronavírus – krízový štáb okresu

  V súvislosti s koronavírusom sa uskutočnilo stretnutie starostov časti Záhorie – Podhorie (od Lozorna po Pl. Mikuláš), týkajúce sa súčinnosti pri prevencii a možnosti zníženia rizika šírenia vírusu.

  Počas celého dňa sme boli v kontakte krízovým štábom okresu. Prvé rozhodnutia Ústredného krízového štábu, o ktorých informoval premiér Peter Pellegrini, boli zverejnené až vo večerných hodinách. Z rozhodnutia vyplýva, že sa zakazujú usporadúvať kultúrne, športové a verejné podujatia, zavádza sa povinná 14 dňová karanténa pre občanov vracajúcich sa z rizikových oblastí (pod hrozbou pokuty vo výške 1650 EUR) a budú zvýšené opatrenia na hraničných prechodoch.

  Premiér vyzval starostov a primátorov, aby nepodliehali panike a nezatvárali školy.

  Z týchto dôvodov oznamujeme, že v ZŠ a MŠ v Sološnici bude pokračovať riadne vyučovanie. Po dohovore s pani riaditeľkou oznamujeme, že rešpektujeme rozhodnutie rodičov, ak sa rozhodnú nechať dieťa doma. Zároveň rušíme všetky voľno časové aktivity, kultúrne podujatia, športové podujatia a trhový predaj.

  Prevádzka obecného úradu bude pracovať v obmedzenom režime. Žiadame občanov, aby obmedzili priame vybavovanie vecí v priestoroch obecného úradu, napríklad overovanie podpisov a listín, platbu v hotovosti, predaj rybárskych lístkov… a žiadame občanov o bezhotovostný platobný styk. Súrne prípady vybavíme telefonicky na čísle 034 /65 841 81 alebo emailom.

  O ďalších opatreniach vás budeme priebežne informovať a odporúčame Vám sledovať informácie na webovej stránke obce www.solosnica.sk .

  Ďakujeme za pochopenie.

  Continue reading →
 • Koronavírus – informuje Úrad verejného zdravotníctva SR

  Cestovné odporúčanie: výskyt nového koronavírusu 2019-NCoV(pdf, 150kb)

  Ako znížiť riziko infekcie koronavírusom?(pdf, 230kb)

  Čo robiť pri cestovaní? (pdf, 37kb)

  Continue reading →
 • Oznam

  Z dôvodu zníženia rizika infekcie koronavírusom, žiadame občanov, aby obmedzili návštevy na Obecnom úrade . Daň z nehnuteľnosti  a komunálny odpad môžete zaplatiť až do 31. mája 2020, prípadne platbu uskutočniť bankovým prevodom. Informácie Vám poskytneme na t. č. 034/65 841 81, 0948 279 269 alebo e-mailom: adriana.kociskova@solosnica.sk a jana.cechotovska@solosnica.sk. Za pochopenie ďakujeme.

  Continue reading →
 • Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu v SR

  Rozhodnutie verejná vyhláška HH SR

   

  Continue reading →
 • Opatrenia proti koronavírusu

  Žiadosť (2)

  Continue reading →

Staršie správy