Milí rodičia a krstní rodičia!

            Spolu s celou komunitou veriacich našej farnosti sa teším, že Boh Vás obdaril dieťaťom /tmi/ a tak zázračne ukázal svoju lásku voči Vám a nášmu spoločenstvu. Tešíme sa, že ste sa rozhodli pokrstiť dieťa /ti/ tzn. PONORIŤ HO /ICH/ DO SMRTI A ZMŔTVYCHVSTANIA JEŽIŠA KRISTA. Teším sa, že toto Vaše rozhodnutie vychádza z Vašej viery, presvedčenia a lásky voči Bohu, a že ste sa rozhodli slobodne. Len takého hodnoty robia Vás schopnými vychovávať deti vo viere a láske voči Bohu, ľuďom a sebe samému.

Kedy nahlásiť krst a prečo

Najvhodnejší čas je ešte pred narodením dieťaťa tzn. keď je matka v požehnanom stave. Je možné nahlásenie spojiť s požehnaním matky. Keď hlásite vôľu pokrstiť hneď pred narodením je možné spojiť hlásenie s požehnaním matky pred pôrodom. Keď hlásite vôľu pokrstiť hneď po pôrode urobte to ako najskôr a je možné spojiť hlásenie aj s požehnaním matky po pôrode. Dôležité je pokrstiť čo najskôr, aby dieťa bolo:

–         vtelené v Krista a stalo sa členom Cirkvi, kresťanom

–         vnútorne očistené od dedičného hriechu

–         stalo sa novým stvorením a chrámom Ducha Svätého

–         získalo nezmazateľné znamenie a trvalé začlenenie do Cirkvi

Ďakujem, že Vám na krste tak záleží a chcete patriť Bohu.

 Podmienky ku krstu podľa Kódexu kanonického práva

 /výňatok/  Kán. 868 – § 1.– Aby sa dieťa dovolene pokrstilo sa vyžaduje:

1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili:

2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve, ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov podľa partikulárneho práva odlžiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.

Kán. 872 – Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič, ktorého úlohou je dospelému krstencovi pomáhať pri uvedení do kresťanského života a dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst a tak isto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia.

Kán. 873 – Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.

Kán. 874 – § 1.- Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča je potrebné:

1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu,

2. aby zavŕšil šestnásty rok života,

 3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu a viedol život  primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať.  /Tí, ktorí žijú v manželstve, alebo pod jednou strechou musia byť sobášení v kostole a praktizujúci kresťania/
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca
§ 2. – Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu

 Doklady

 a/ rodný list dieťaťa

b/ ak rodičia nemajú trvalé bydlisko v našej farnosti, treba priniesť povolenie ku krstu z farského úradu trvalého bydliska.

 Povinnosti rodičov a krstných rodičov

 Pred krstom

 a/ Zúčastniť sa poučenia na farskom úrade. Poučenie rodičov, a podľa možnosti aj krstných rodičov, zahŕňa modlitbu za rodinu, vysvetlenie ohľadom kresťanskej viery a morálky, vysvetlenie základného významu krstu a povinnosti, ktoré sa zaväzujú konať tak rodičia ako krstní rodičia. Ochotná účasť na poučení je znakom vôle stávať sa dospelými kresťanmi.

 b/ Slobodne pristúpiť ku spovedi. Od pokánia a čistého srdca sa začína plnenie krstných záväzkov a správna výchova.

 c/ Po spovedi prijať telo Ježiša Krista, ktorý je nenahraditeľným priateľom našej duše, tela a života.

 d/ Mať vôľu ako sv. Monika, matka sv. Augustína, sprevádzať svoje deti modlitbou a dobrým príkladom.

 Po krste

 a/ Ochotne sa zúčastňovať na živote spoločenstva veriacich farnosti /sv. omše, ranná, večerná modlitba, ochotné zúčastňovanie sa na stretnutiach spoločenstiev fungujúcich vo farnosti…/ Trpieť s Cirkvou a sa sňou tešiť.

 b/ Finančne preukázaná vďačnosť je v našej farnosti praktizovaná voči pánovi farárovi, p. kostolníčke, miništrantom a spevákom. Vaša vďačnosť v plnom rozsahu záleží len na Vašej slobode a uznaní celoročnej služby týchto osôb, ktoré bezpodmienečne a obetavo fungujú v našej farnosti a sú Vám k dispozícii nielen pri tejto udalosti krstu, ale slúžia celej veriacej komunite neustále.

 c/ Som Vám vždy k dispozícii na tel. č 0903 348 455

 Za všetkých farníkov spolu s celým spoločenstvom veriacich sa modlíme počas každej svätej omše a nebude ináč ani vo vzťahu k Vašej rodine, či už sa budete angažovať, či nie.
Nech Boh žehná Vašu cestu k Nemu.