Milí snúbenci!

             Spolu s celou komunitou veriacich sa teším, že Boh zverejnil seba cez darovanú Vám lásku. Boh je láska a tam, kde sú ľudia plní lásky je Boh. Teším sa, že ste sa rozhodli slobodne, verejne vyznať Bohu tú darovanú lásku a chcete počas svojho života za tú lásku mu poďakovať vernosťou  manželskému povolaniu. Sviatosť manželstva, ktorú ste sa rozhodli uzavrieť,  Vám pomôže byť pre seba a Boha úplnými priateľmi – schopnými dať si navzájom život.

 Praktické pokyny

 1. O cirkevný sobáš treba požiadať na farskom úrade tej farnosti, do ktorej podľa bydliska patrí aspoň jeden zo snúbencov – žiadateľov, a to najmenej tri mesiace vopred.

 2. Na prvom stretnutí sa dohodne termín a čas sobáša.

3. V dohodnutom čase napísať cirkevnú zápisnicu na farskom úrade.

     K tomu budete potrebovať tieto doklady:

 * Krstné listy bidvoch snúbencov /vyžiadať si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení/. Krstné listy nesmú byť viac ako 2 mesiace staré.

 * V prípade, ak máte obidvaja trvalé bydlisko v inej farnosti ako Sološnica, je treba priniesť licenciu k sobášu, ktorú Vám vydá farský úrad v mieste Vášho bydliska /stačí licencia od farára farnosti jedného zo snúbencov, v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka/

* Občianske preukazy

* Údaje o Vašich svedkoch  – meno, priezvisko, presná adresa

 * Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš doložiť „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“

 * Ak ste rozvedený /á/ doložiť „Kópiu právoplatného rozsudku o rozvode civilného manželstva“

 * Ak ste mali civilný sobáš doložiť „Sobášny list“

 * Ak ste Vy alebo Váš partner vdovec /vdova/, je potrebné predložiť „Svedectvo o smrti predošlého manžela /manželky/

 * Na matričnom úrade je potrebné vypísať formulár „Žiadosť o uzavretie manželstva“. K žiadosti sú potrebné platné občianske preukazy a rodné listy. Na matriku sa treba prihlásiť 2 mesiace vopred.

 4. V dohodnutom čase vykonať náležitú prípravu na sviatosť manželstva. V našej farnosti 4 stretnutia. Ochotná účasť na príprave je znakom lásky a zodpovednosti voči Bohu, snúbencovi a spoločenstvu, v ktorom žijete.

 5. Pred sobášom som ochotný dohodnúť spoveď snúbencov ako aj Vašich rodín mimo vyznačených termínov. Len, aby všetci mohli prežívať túto udalosť a celý život s čistým srdcom. Spoveď, zvlášť snúbencov, vždy je znakom, že sviatosťou manželstva chcú začať nový život, a že ten život chcú viesť čistý a nevinný.

 6. Finančne preukázaná vďačnosť je v našej farnosti praktizované voči pánovi farárovi, p. kostolníčke, miništrantom a spevákom. Vaša vďačnosť v plnom rozsahu záleží len na Vašej slobode a uznaní celoročnej služby týchto osôb, ktoré bezpodmienečne a obetavo fungujú v našej farnosti a sú Vám k dispozícii nielen pri tejto radostnej udalosti, ale slúžia celej veriacej komunite. V žobrakyni pri vchode do kostola sa nachádza schránka, do ktorej môžu finančný príspevok obetovať svadobní hostia. Za dary vopred v mene všetkých ďakujem.

 7. Kontakty:    p. kostolníčka:  0948 711102

    Mirka Mlynarovičová – spevokol: 0905 839552

    Marta Bordáková – matrikárka:     0907 896324

 7a. Po sobáši

 * Ochotne sa zúčstňovať na živote spoločenstva veriacich farnosti /sv. omše, ranná, večerná modlitba, ochotné zúčastňovanie sa na stretnutiach spoločenstiev fungujúcich vo farnosti/.

*  Snažiť sa v rodine, ale aj navonok byť príkladným kresťanským manželstvom a vzorom rodiny, ktorá zjavuje správnymi vzťahmi k Bohu, k Cirkvi a k sebe prítomnosť Boha, ktorý je najlepším vychovávateľom a cestou do večnosti každého človeka.

 8. Za všetky manželstvá sa modlíme počas každej sv. omši a nebude ani ináč vo vzťahu k Vám. Nech Boh žehná Vašu cestu k Nemu, aby ste boli dobrým kresťanským manželstvom a aj dobrou kresťnskou rodinou.

 9. Aj ja som Vám k plnej dispozícii na čísle 0903 348 455.