Š T A T Ú T

OBECNEJ  KNIŽNICE v  Sološnici

Obec Sološnica na základe zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č.183/2000 Z.z. o knižniciach vydáva tento štatút obecnej  knižnice.

§ 1

Právne postavenie knižnice

 

Knižnica sa zriaďuje ako organizačná zložka obecného úradu Sološnica, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie knižnično-informačných služieb. Knižnica nemôže v právnych vzťahoch vystupovať vo vlastnom mene, nadobúdať práva a zaväzovať sa.

Pri budovaní knižničných fondov a zabezpečovaní služieb obyvateľom obce knižnica spolupracuje s regionálnou knižnicou Malokarpatskou knižnicou v Pezinku, ktorá plní úlohu metodického centra pre verejné knižnice v okresoch Pezinok, Malacky a Senec.

§ 2

Poslanie knižnice

 

1. Knižnica utvára a sprístupňuje univerzálny knižničný fond vrátane knižničných dokumentov miestneho významu, poskytuje knižnično-informačné služby a tak sprístupňuje  kultúrne hodnoty a informácie a prispieva k uspokojovaniu potrieb  čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti.

2. Knižnica  organizuje  a  zabezpečuje  tiež  ďalšie  kultúrne,  vzdelávacie a spoločenské podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou / literárne  stretnutia, besedy … /.

§ 3

Sprístupnenie knižničných fondov

1. Knižničné fondy sú sprístupňované voľným výberom. Dokumenty, ktoré knižnica nemá vo svojom fonde, môže zabezpečiť záujemcom z inej knižnice prostredníctvom  medziknižničnej výpožičnej služby.

2. Knižnica poskytuje svoje služby verejnosti v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov všetkým svojim používateľom bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie.

3. Knižnica nesmie uchovávať, propagovať a požičiavať diela, ktoré sú v rozpore s Ústavou  Slovenskej republiky a s Listinou ľudských práv a slobôd.

         § 4

Správa knižnice

 

1. Za činnosť knižnice a za hospodárenie so zverenými finančnými  prostriedkami  a s majetkom obce zodpovedá zriaďovateľovi podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa  pokynov zriaďovateľa knihovník.

2. Knihovníka menuje a odvoláva obecné zastupiteľstvo.

3. Zriaďovateľ môže ustanoviť ako svoj poradný orgán pre činnosť knižnice knižničnú radu. Členmi knižničnej rady sú obyvatelia obce, ktorí môžu  svojimi názormi a  skúsenosťami priaznivo ovplyvniť činnosť knižnice.

§ 5

Hospodárenie knižnice

 

1. Hospodárenie knižnice je súčasťou hospodárenia obce a je viazané na rozpočet obce. V rozpočte obce sa každoročne stanovuje finančná čiastka na zabezpečenie činnosti   knižnice a na nákup kníh. O  jej výške je knihovník  informovaný.

2. Knižničný fond a majetok, ktorý knižnica využíva pri svojej činnosti, je majetkom obce. Knihovník organizuje a spravuje zverený majetok podľa  všeobecne záväzných právnych predpisov a zásad hospodárenia s majetkom  obce.

3. Knihovník je povinný hospodárne a s potrebnou starostlivosťou spravovať zverené finančné prostriedky a  podľa  pokynov  zriaďovateľa  a  v  stanovených  termínoch  predkladať  vyúčtovanie.

 

§ 6

Záverečné ustanovenie

   Poskytovanie knižnično-informačných služieb upravuje knižničný a výpožičný poriadok.

    Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Štatút bol schválený obecným zastupiteľstvom v Sološnici dňa

25. 9. 2007 a nadobudol účinnosť 17. 10. 2007.

starosta obce