1. Čitateľom knižnice sa môže stať občan s trvalým alebo prechodným pobytom na území obce, prípadne iná osoba, ktorá v obci pôsobí a je predpoklad, že knihu vráti.
 2. Čitateľom sa stáva ten občan, ktorý predloží vyplnenú prihlášku, oboznámi sa s obsahom výpožičného poriadku a podpisom na prihláške potvrdí, že súhlasí s podmienkami stanovenými knižnicou pre členstvo v knižnici.
 3. Zápisné do knižnice na jeden kalendárny rok od dátumu zaplatenia:

  Dospelí: 1,00 €

  Deti: 0,50 €

 4. Čitateľský preukaz je neprenosný, vystavuje sa na kalendárny rok a jeho platnosť treba každý rok obnoviť. Za prípadné zneužitie preukazu zodpovedá čitateľ.Výpožičná lehota pri zapožičaní knihy je jeden mesiac.
 5. Pri nedodržaní výpožičnej doby sú stanovené poplatky za upomienky:

                           Dospelí                  Deti

  I. upomienka     0,50 €                    0,30 €

  II. upomienka    1,00 €                   0,60 €

  II. upomienka     1,50 €                   1,00 €

 6. Výpožičnú lehotu možno na požiadanie čitateľa predĺžiť najviac dvakrát.
 7. Čitateľ je povinný vrátiť knihu v takom stave, v akom si ju vypožičal.
 8. Ak čitateľ stratí knihu, je povinný ju nahradiť tou istou knihou alebo zaplatiť 5 – násobok ceny knihy vydanej do roku 1995 a 3-násobok knihy vydanej po roku 1995.
 9. Ak čitateľ zmení meno alebo bydlisko, je povinný knižnici túto zmenu ohlásiť.
 10. Čitateľ je povinný zachovávať výpožičný poriadok, riadiť sa pokynmi knihovníka, podrobiť sa kontrolným opatreniam potrebným na udržanie poriadku a ochrany majetku knižnice.
V Sološnici 11.12.2008