Rodná matrika

K vydaniu rodného listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej rodný list ide alebo príbuzný v prvom pokolení. Doklad sa vydáva na počkanie na základe žiadosti.

Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Sobášna matrika

Vydanie sobášneho listu

K vydaniu sobášneho listu je potrebná osobná prítomnosť osoby, o ktorej sobášny list ide. Doklad sa vydávan na počkanie na základe žiadosti.

Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Zmena mena a priezviska

K tomuto úkonu je potrebná žiadosť o zmenu mena alebo priezviska. Na zmenu mena a priezviska nie je právny nárok, každá žiadosť sa posudzuje individuálne. Bližšie informácie dostanete na matričnom úrade.

 

Za úkon sa vyberá poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Prijatie predchádzajúceho priezviska

Po rozvode manželstva, kde manžel prijal priezvisko druhého manžela, môže oznámiť prijatie predchádzajúceho priezviska. Lehota na podanie oznámenia je 3 mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode manželstva.

Tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.

 

Žiadosť o uzavretie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na matričnom úrade, kde sa manželstvo uzatvára, podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov.

K uzavretiu manželstva pred orgánom štátu aj pred orgánom cirkvi sú potrebné rovnaké – nasledovné doklady:

– Slobodní:

– vlastné rodné listy

– platné občianske preukazy

 

– Ovdovelí:

– vlastné rodné listy

– platné občianske preukazy

– úmrtný list manžela /ky/

 

– Maloletí:

– vlastné rodné listy

– platné občianske preukazy

– právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo pre

maloletého /tú/

 

– Rozvedení:

– vlastné rodné listy

– platné občianske preukazy

– právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva

 

Úmrtná matrika

Vydanie úmrtného listu

K vydaniu úmrtného listu je potrebná prítomnosť blízkej osoby, o ktorej úmrtný list ide.

Doklad sa vydáva na počkanie na základe žiadosti.

Za vydanie dokladu sa platí správny poplatok v hotovosti 5 € v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Vydanie 1. úmrtného listu po úmrtí – zdarma

K vydaniu úmrtného listu po úmrtí je potrebné doložiť:

–          2 x list o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví prehliadajúci lekár

–          občiansky preukaz zomrelého

–          údaje o pozostalom po zomrelom

 

Po predložení uvedených dokladov Vám na počkanie bude vystavený úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb.

Tento úkon je oslobodený od správneho poplatku.

 

Osvedčovanie podpisov a listín

 

Osvedčovanie sa vykonáva na základe žiadosti, za ktoré sa vyberá správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Osvedčovanie podpisov

K osvedčeniu podpisu je potrebná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje. Svoju totožnosť preukazuje platným občianskym preukazom.

Správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 1,50 €. Platí sa v hotovosti do pokladne obce.

 

Osvedčovanie listiny

K osvedčeniu listiny je potrebné doložiť originál listiny, prefotenú kópiu listiny a občiansky preukaz.

Správny poplatok za osvedčenie listiny za jednu stranu je 1,50 €. Platí sa v hotovosti do pokladne obce.