Usmernenie k hláseniu a evidencii pobytu občanov

V súlade so zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov, ktorého aktuálne zmeny sú platnosti od 1.8.2013, podávame občanom toto usmernenie:

 Občan k prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt predkladá:
–         platný občiansky preukaz, alebo doklad o OP (ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list vydaný orgánmi SR)
–         doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti

 Ak sa k pobytu prihlasuje občan, ktorý nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom budovy, predloží písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov, alebo tento podpíše súhlas na prihlasovacom lístku pred zamestnancom ohlasovne.

 Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.

 Občan nemôže mať súčasne viac trvalých pobytov ! (napr. jeden v ČR a ďalší na Slovensku).
 Narodené dieťa musí prísť rodič osobne prihlásiť aj s rodným listom dieťaťa, lebo musí podpísať jeho prihlasovaciu kartu.

 Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na pobyt v SR až po predložení rodného listu z osobitnej matriky v Bratislave.

 Občan prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na pobyt predkladá platný cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom (alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov) a list vlastníctva.

 K prihláseniu na prechodný pobyt občan predkladá tie isté doklady ako k prihláseniu na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá ďalej, občan je povinný hlásiť túto skutočnosť znova.

 Za vydanie potvrdenia o pobyte občan platí správny poplatok 5 €), v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Matrika

 1. Výpis rodného listu     5 €     ( okrem prvého úradného výpisu)
 2. Výpis úmrtného listu  5 €     ( okrem prvého úradného výpisu)
 3. Výpis sobášneho listu 5 €     ( okrem prvého úradného výpisu)
 4. Overenie podpisu        2 €
 5. Overenie listiny           2 €

Cintorínske poplatky

 1. Dom smútku                     8,30 €
 2. Hrobové miesto jednohrob      10 €
 3. dvojhrob        20 €

Stavebné poplatky

 1. Búracie povolenie                                   20 €
 2. Stavebné povolenie                                   50 €
 3. Kolaudačné rozhodnutie dom           35 €
 4. Kolaudačné rozhodnutie chata     25 €
Poplatky za prenájom kultúrneho domu

Svadby
Počet ľudí Veľká sála modrý salón
do  50 110,00 € 72,00 €
od   51-100 130,00 € 92,00 €
od  101-150 138,00 €
nad 150 147,00 €
Oslavy
Počet ľudí Veľká sála modrý salón č. 49 č.50
do 30 40,00 € 40,00 € 30,00 €
od 31 – 50 52,00 € 52,00 €
od 51 – 100 110,00 € 72,00 € 72,00 €
od 101 – 150 125,00 €
nad 150 133,00 €
Kar
Počet ľudí Veľká sála modrý salón a poschodie
nad 50 40,00 € 23,00 €
do 50 35,00 € 20,00 €
Celodenné akcie bez varenia
Veľká sála modrý salón
Diskotéky 300,00 € 25,00 €
Zábavy 100,00 € 25,00 €
Predajné akcie 60,00 € 26,00 €
Prezentácie 20,00 €
Nedeľa 15,00 €
Nájomca si vyzdvihne kľúče od kultúrneho domu jeden deň pred akciou.
Kľúče a priestory odovzdá prvý pracovný deň po akcii.
Priestory budú vrátené v takom stave, ako boli pred prenájmom.
Starostka môže v odôvodnených prípadoch nájom znížiť alebo zvýšiť cenu akcie.
Nájomci, ktorí nie sú občanmi obce Sološnica budú mať nájom zvýšený o 30 %.

Kopírovanie

stránka formát A4  jednostranná        0,10 €
obojstranná       0,20 €
formát A3 jednostranná       0,20 €
obojstranná         0,40 €

Poplatky za užívanie verejného priestranstva na trhovom mieste

Predaj zeleniny                                  1,70 €/ deň
Predaj ostatného tovaru                      5 €   / deň

Rozhlasové relácie

Jubileum                                       3,00 €

ostatné relácie                              1,70 €

Fax

0,70 €,   do zahraničia 1€

Vývoz komunálneho odpadu 2015

typ nádoby

frekvencia vývozu

 €/rok

b)      120 l

1x za mesiac

47 €

c)      120 l

2x za mesiac

57 €

e)      240 l

1x za mesiac

52 €

f)       240 l

2x za mesiac

67 €

g)    1100 l

1x za mesiac

280 €

h)    1100 l

2x za mesiac

 384 €

i)        vrecia

 17 €

Poplatok za odvod splaškových vôd

0,98 €/m3

Viacúčelové ihrisko

Prenájom viacúčelového ihriska pre deti a študentov je bezplatná.

Dospelí (pre občanov Sološnice):

 1. Tenis:  3,50 € /hodina
 2. Futbal:   7 € /hod.
 3. Vojelbal:  7 € /hod.