Starostka obce  dňa 16. augusta 2018 na základe §3 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v nadväznosti na  zákon č. 552/2003 § 5, na základe výsledku výberového konania   vymenovala do funkcie riaditeľky Základnej školy Sološnica                           Mgr. Moniku Oravcovú  na funkčné obdobie  od  1.septembra 2018  do 31.augusta 2023.

Novej pani riaditeľke prajeme veľa elánu a dobrých zrealizovaných nápadov!