Zverejnené : 15.5.2020

Pripomienky predkladať do: 10.6.2020

Prerokovávať sa bude: 15.6.2020

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Sološnica na II. polrok 2020

 

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2020.

Základné úlohy hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2020:

  1. Kontrola čerpania sociálneho fondu v ZŠ Sološnica v roku 2019
  2. Kontrola poskytnutých a vyúčtovaných dotácií v roku 2019
  3. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za 1. ½ rok 2020
  4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu za rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022-2023
  5. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2021
  6. Výkon konkrétnej kontroly podľa požiadavky obecného zastupiteľstva
  7. Výkon kontroly, ktorá vzišla z podnetov občanov, ako aj poslancov obecného zastupiteľstva a na základe poznatkov zistených pri výkone činnosti hlavného kontrolóra

 

Ostatná činnosť hlavnej kontrolórky obce:

  1. Účasť na rokovaniach orgánov obce
  2. Vzdelávanie, účasť na odborných seminároch
  3. Ďalšie činnosti v rozsahu poverenia obecného zastupiteľstva

 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 je pred prerokovaním na obecnom zastupiteľstve zverejnený na úradnej tabuli Obecného úradu v Sološnici v termíne od 15.05.2020.

V Sološnici, dňa 14.05.2020

 

 

Ing. Anna Ševerová

Hlavná kontrolórka obce