• Žiadosť o zaslanie pripomienok k cestovným poriadkom

  V prílohe Vám zasielame žiadosť o zaslanie pripomienok k cestovným poriadkom. Prosíme Vás o zaslanie predmetných požiadaviek do 31. októbra 2017.

  Žiadosť o zaslanie pripomienok k cestovným poriadkom.pdf (pdf, 380kb)

 • Kvapka krvi v Gymnáziu Malacky

  Slovenský červený kríž – miestny spolok Malacky Vás pozýva na odber krvi, ktorý sa uskutoční dňa 25.10.2017  8:00 – 11:00 hod. v priestoroch Gymnázia Malacky, Ul. 1. mája.

  Na odber si prineste občiansky preukaz, kartu poistenca, preukaz darcu.
  Info: www.ntssr.sk – darcovstvo krvi, t.č.- 0949/123 362, klaudiakov@centrum.sk
  DARUJ KRV- ZACHRÁNIŠ ŽIVOT!

 • Malokarpatská vertikála 2017

  V sobotu 14.10.2017 sa uskutoční v kopcoch okolo Sološnice ultra-maratónsky beh „malokarpatská vertikála“. Informácie o behu sú na stránke  http://mkvertikala.webnode.sk/

 • Valné zhromaždenie urbárskeho pozemkového spoločenstva

  Urbárske pozemkové spoločenstvo Sološnica oznamuje svojim členom, že Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 29.10.2017 (nedeľa) o 13,30 hod. v Kultúrnom dome Sološnica.

  Urbárske pozemkové spoločenstvo Sološnica Vás týmto pozýva na valné zhromaždenie podielnikov /spoluvlastníkov/ UPS, ktoré sa bude konať dňa 29. októbra 2017 (nedeľa) o 13.30 hod. v Kultúrnom dome v Sološnici. Prezentácia účastníkov začína od 12.30 hod.
  Program :
  1/ Otvorenie
  2/ Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
  3/ Správa o činnosti UPS od predchádzajúceho valného zhromaždenia
  4/ Správa o ekonomickej činnosti spoločenstva za rok 2016
  5/ Správa dozornej rady UPS
  6/ Správa dozornej rady
  7/ Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016
  8/ Návrh a schválenie výplat dividend
  9/ Rôzne
  10/ Diskusia
  11/ Návrh a schválenie uznesení
  12/ Záver
  Ak sa nebudete môcť z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť valného zhromaždenia a necháte sa zastupovať inou osobou, resp. niektorým z členov výboru spoločenstva, je potrebné, aby sa táto osoba preukázala splnomocnením (viď. z druhej strany pozvánky). V prípade, že nebude dostatočná účasť členov na valnom zhromaždení, t.j. bude účasť menšia ako nadpolovičná väčšina všetkých hlasov počítaná podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov, valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné. V prípade, že ste svoje vlastníctvo v urbárskom spoločenstve nedoložili dedičským rozhodnutím, KZ alebo darovacou zmluvou, žiadame kópiu tohto dokladu predložiť na valnom zhromaždení, príp. poslať poštou.

  Sološnica, 29.09.2017 výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva

  Adresa: Urbárske pozemkové spoločenstvo Sološnica
  Dolné nám. 527
  906 37 Sološnica
  Kontakt: Ľudmila Pápežová, členka výboru
  tel.: 0904 166 786
  e-mail: ludmilapapezova@gmail.com

 • Volkswagen Slovakia ponúka prácu pre stovky ľudí

  Spoločnosť Volkswagen Slovakia so sídlom v Bratislave-Devínskej Novej Vsi hľadá stovky nových zamestnancov do automobilovej výroby. Aktuálne ponúka voľné rôzne pracovné pozície pre absolventov aj odborníkov s praxou, prevažne vo výrobe.

  Z voľných pozícií vyberáme:

  Výrobní pracovníci pre montáž, lakovňu a karosáreň, kde je požadované ukončené stredoškolské vzdelanie. Všetci noví zamestnanci budú zaškolení.

  Pozície autoelektrikár, autoklampiar a autolakovník sú vhodné pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním v týchto odboroch. Práca je vhodná aj pre absolventov.

  Volkswagen Slovakia hľadá aj linkových údržbárov. Podmienkou je stredoškolské vzdelanie elektrotechnického alebo technického zamerania.

  V utorok 3. októbra medzi 14:00 a 16:30 prídu zástupcovia spoločnosti do Kultúrneho domu v Sološnici, kde vám radi zodpovedia vaše otázky.

Predchádzajúce novinky:

Ešte staršie novinky
Staršie nezaradené novinky