Obec Sološnica v y h l a s u j e obchodnú verejnú súťaž  v zmysle §9a ods.1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov  s použitím §281 až 288 Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu  na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nehnuteľného majetku obce: nebytový priestor v Kultúrnom dome Sološnica, Sološnica 527, nachádzajúci sa v k.ú. obce Sološnica, evidovaný na LV 768,  miestnosť č. 51, 1.poschodie, o výmere 40 m2.

Celú výzvu nájdete v prílohe vyhlásenie OVS