Obecné zastupiteľstvo  prijalo  na svojom zasadnutí  v septembri 2018 Uznesenie č. 28/2018,  na základe  ktorého  prišlo k zmene prevádzkového poriadku pohrebiska. Zmena spočíva aj v tom, že občania si môžu zavolať ktorú koľvek pohrebnú službu, ktorá im zabezpečí  pohrebný obrad aj výkop hrobu.

Verím, že sme aj v tomto smere urobili všetko pre to, aby  obrady boli zabezpečené podľa vašich predstáv a možností a nemali ste možnosť výberu.

Pri oprave hrobových miest  Vás žiadame o ohlásenie prác na Obecnom úrade.

Nakoľko prichádza k znečisťovaniu okolia a vstupu na cintorín, je nevyhnutné vedieť, kto na cintoríne pracuje a ako nakladá s odpadom , starým pomníkom či kameňom.   Po cintoríne a jeho okolí  pribúdajú kopy so štrkom, hlinou a kameňom, ktoré nikto neuprace. Cintorín je pietnym miestom a treba sa k nemu tak aj správať !

( Niektoré ) Kamenárske firmy zoberú peniaze, ale neporiadok , ktorý tam urobili,  nie sú schopný po sebe upratať !

ĎAKUJEME, ŽE STE VŠÍMAVÍ A UPOZORNÍTE NA TAKÉTO NEVHODNÉ SPRÁVANIE.