V zmysle § 13ods. 4 a) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň 11. december 2017 ( pondelok) o 18:00 hod
Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program :
1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
2. Schválenie dodatku č. 3 k VZN č. 2/2015, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Sološnica
3. Schválenie rozpočtového opatrenia č. 3 k rozpočtu na rok 2017
4. Schválenie rozpočtu na rok 2018 a plánu rozpočtu na roky 2019 a 2020 a predloženie stanoviska HK k návrhu rozpočtu
5. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
6. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 1. polrok 2018
7. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2018
8. Prerokovanie správy veliteľa DHZ obce Sološnica o akcieschopnosti a pripravenosti DHZO a jeho materiálno-technickom vybavení
9. Prerokovanie žiadosti o zrušenie vecného bremena – Zdenko Blecha
10. Plán kultúrnych a športových podujatí v obci v roku2018

Anna Čermáková, starostka obce