OBEC SOLOŠNICA, starostka obce Anna Čermáková

 

Poslanci,

Hlavná kontrolórka obce,

Predseda volebnej komisie

Verejnosť

Zverejnené: 16.11.2018

 

P o z v á n k a

V zmysle § 12 ods.1 zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva    z v o l á v a m

ustanovujúce   zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica

  na deň 26.11. 2018 (pondelok)  o 18:00 hod

 Miesto konania: obradná miestnosť  – OÚ Sološnica

Program:

 • Otvorenie zasadnutia
 • Určenie zapisovateľa
 • Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce  a odovzdanie osvedčení o zvolení
 • Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 • Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 • Vystúpenie novozvoleného starostu
 • Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 • Určenie overovateľa zápisnice
 • Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  zasadnutia obecného zastupiteľstva
 • Menovanie zástupcu starostu obce
 • Určenie sobášiaceho poslanca
 • Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov komisií,

prípadne ďalších členov komisií

*    Záver

 

 

Anna Čermáková , starostka