Starostka obce Sološnica                  

Poslanci,

Hlavná kontrolórka obce,

Verejnosť

Zverejnené : 29.1.2019

P o z v á n k a

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň

 1. február 2019 ( pondelok) o  18:00 hod

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
 2. Prerokovanie žiadosti p. Ľudovíta Velšmida o odkúpenie časti pozemku parc. č.530/1
 3. Prerokovanie a schválenie Komunitného plánu  sociálnych  služieb obce Sološnica
 4. Schválenie dotácii poskytovaných z rozpočtu obce na rok 2019: MOP, dotácie na voľno-časové aktivity pre deti a mládež VZN č. 4/2015 a dotácií v zmysle VZN č.1/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 5. Správa hlavnej kontrolórky obce o  kontrolnej činnosti v roku 2018 a prerokovanie návrhu na odmenu HK

 1. Správa o nedoplatkoch na dani z nehnuteľnosti a miestnom poplatku za KO k 31.12.2018 a návrh na odpis pohľadávok
 2. Určenie ďalšej etapy budovania kanalizácie v obci
 3. Prerokovanie správy veliteľa DHZ obce Sološnica  o akcieschopnosti a pripravenosti DHZO a jeho materiálno-technickom vybavení
 4. Diskusia
 5. Záver

 

 

Anna Čermáková

starostka obce