Starostka obce Sološnica

Poslanci,

Hlavná kontrolórka obce,

Verejnosť

Zverejnené : 9.6.2020

 

 

P o z v á n k a

 

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň 15. jún 2020 (pondelok) o  18:00 hod

Miesto konania : KD Sološnica – prízemie

Program : 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
 2. Prerokovanie prenájmu majetku obce – nebytový priestor v KD – 1.poschodie, miestnosť č. 51
 3. Prerokovanie žiadosti o odpustenie nájmu – kaderníctvo Monika a kaderníctvo Janka z dôvodu prerušenia prevádzky počas mimoriadnej situácie
 4. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu a prerokovanie Záverečného  účet obce za rok 2019
 5. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly plnenia uznesení za 2.polrok 2019
 6. Správa o priebežnom plnení rozpočtu Obce Sološnica a ZŠ Sološnica za rok 2020 ( odchodné v ŠJ)
 7. Prerokovanie zámeru spol. Agropartner a.s. uložiť kanalizačné potrubie na pozemok obce a určenie vetvy kanalizácie budovanej z vlastných financií
 8. Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
 9. Plán činnosti HK na 2. polrok 2020
 10. Správa o zápise detí do MŠ na školský rok 20202021
 11. Rôzne
 12. Interpelácie poslancov
 13. Záver

 

 

 

 

 

 

Anna Čermáková

starostka obce