Starostka obce Sološnica

 • Poslanci,
 • Hlavná kontrolórka obce,
 • Verejnosť

Zverejnené : 10.12.2018

P o z v á n k a

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň

17.12. 2018( pondelok)  o 18:00 hod , miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie a schválenie programu zasadnutia
 3. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému  nariadeniu č. 2/2015,ktorým sa určuje výška  dotácie  na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území   obce Sološnica
 1. Schválenie  platu starostu obce
 2. Prerokovanie podmienok nájmu ambulancie detského lekára
 3. Schválenie Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií
 4. Schválenie prevodu majetku do vlastníctva obce – pozemky pod miestnou komunikáciou v časti obce Paseky
 5. Schválenie Zmluvy o nájme plynárenského zariadenia v časti obce Betlehem medzi Obcou Sološnica a SPP distribúcia a.s.
 6. Vyhlásenie výzvy na predkladanie Malých občianskych projektov a projektov v zmysle VZN č. 4/2015 o poskytovanie dotácie na VČA
 7. Schválenie rozpočtu na rok 2019 a plánu rozpočtu na roky 2020 a 2021 a predloženie stanoviska HK  k návrhu rozpočtu
 8. Schválenie zmeny rozpočtu obce na rok 2018 Rozpočtovým opatrením
 9. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2019
 10. Delegovanie členov do Rady školy pri MŠ, ZŠ a RDDM.
 11. Plán kultúrnych a športových podujatí v obci v roku 2018
 12. Rôzne
 13. Záver

 

V Sološnici, 10.12.2018

Anna Čermáková , starostka