Zverejnené : 11.6.2018

P o z v á n k a

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň  18.jún  2018  o 18:00 hod

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
 3. Správa o zápise žiakov do MŠ a ZŠ Sološnica a o výsledku inšpekcie v ZŠ
 4. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č.1/2018
 5. Prerokovanie žiadosti p. Hegedüsa – zámer  zámeny  časti pozemkov  č. 772/2 a parc.č. 367/1
 6. Prerokovanie žiadosti Lesy SR š.p. Umiestnenie pozemkov v územnoplánovacej dokumentácii  a zmena ich  funkčného využitia
 7. Záverečný účet obce Sološnica , stanovisko HK a správa audítora k záverečnému účtu
 8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2018
 9. Prerokovanie žiadosti spoločnosti ConDIAG s.r.o.  o stavebné úpravy v prenajatých priestoroch
 10. Voľby do orgánov samosprávy obce
 • určenie počtu volebných obvodov
 • určenie počtu poslancov
 • určenie rozsahu výkonu funkcie starostu
 1. Rôzne ( oprávnená osoba na prevádzkovanie pohrebiska,  hasičská zbrojnica, učebne v ZŠ a iné)
 2. Záver

V Sološnici , 11.6.2018

Anna Čermáková , starostka