Starostka obce Sološnica

Poslanci,

Hlavná kontrolórka obce,

Verejnosť

Zverejnené  na webovom sídle Obce Sološnica,

na úradnej tabuli na OÚ a pri autobusovej zastávke,

v aplikácii „Sološnica“ a v miestnom rozhlase dňa :

22.10.2019

 

P o z v á n k a

 

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň   28.10. 2019 (pondelok)  o 18:00 hod

 

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

  1. Otvorenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice a schválenie programu
  2. Schválenie vzniku Spoločenstva vlastníkov bytov v bytovom dome Pálenica
  3. Prerokovanie žiadosti od Anny Polákovej – Tabak – odpredaj pozemku pod budovou TABAK
  4. Prerokovanie správy o výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ Sološnica a ZŠ Sološnica
  5. Prerokovanie návrhu na zabezpečenie prevozu stravy do MŠ
  6. Schválenie začiatku procesu výstavby nájomných bytov
  7. Zámer vysporiadania pozemku pod miestnou komunikáciou pri domoch č. 505 , 234 – 236
  8. Schválenie zaobstarania zberných nádob  na KO do vlastníctva obce
  9. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej závierky
  10. Rôzne

 

 

Anna Čermáková , starostka