Starostka obce Sološnica

Poslanci,

Hlavná kontrolórka obce,

Verejnosť

Zverejnené : 23.10.2018

P o z v á n k a

 

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň 29.10. 2018( pondelok)  o 17:00 hod

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
  3. Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti v ZŠ za školský rok 2017/2018
  4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školská rok 2017/2018
  5. Prerokovanie návrhu VZN č.1/2018 o určení spoločného školského obvodu ZŠ
  6. Schválenie zámeru odkúpenia časti  parcely KN reg. “E“ parc.č. 1950 za účelom výstavby bytového domu, druh pozemku orná pôda
  7. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
  8. Schválenie plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019
  9. Správa hlavného audítora o konsolidovanej účtovnej závierke Obce Sološnica k 31.12.2017
  10. Záver

 

V Sološnici , 23.10.2018

 

Anna Čermáková , v.r.