P o z v á n k a

 

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň

 1. apríl 2019 ( pondelok) o  18:00 hod

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
 2. Prerokovanie návrhu Dodatku č.1 k VZN č.1/2018 ( výška príspevku zákonného zástupcu v ŠJ…)
 3. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly
 4. Schválenie podmienok prenájmu bytu –Pálenica
 5. Výmena okien a prístupová cesta v  ZŠ
 6. Prerokovanie návrhu na spoplatnenie územno-plánovacej informácie
 7. Nákup obslužného auta DHZ
 8. Schválenie zámeru výstavby hasičskej zbrojnice
 9. Informácie o prístavbe ČOV a odovzdaní stavby v Cigánskej uličke
 10. Správa o valnom zhromaždení Urbárskeho spoločenstva v Sološnici a BVS
 11. Záver

 

Anna Čermáková, starostka obce