Starostka obce Sološnica  

Poslanci,

Hlavná kontrolórka obce,

Verejnosť

Zverejnené : 11.6.2019

P o z v á n k a

 

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň 17. jún 2019 ( pondelok) o  18:00 hod

 

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
 2. Prerokovanie návrhu  VZN č.1/2019 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ, ŠKD a ŠJ
 3. Prevod majetku obce – novovytvorená parcela reg. C KN 530/3 – p.Ľudovít Velšmid – osobitný zreteľ
 4. Schválenie prenájmu majetku obce – byt č.8 v bytovom dome 487 – osobitý zreteľ
 5. Zámena pozemku vo vlastníctve obce parc. č. 367/3 (3m2) za pozemok parc. č  772 /3 (8 m2)
 1. Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
 2. Správa nezávislého auditora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2018
 3. Záverečný účet obce za rok 2018 a stanovisko HK
 4. Správa hlavnej kontrolórky obce o výsledku kontroly
 5. Plán činnosti HK na 2. polrok 2019
 6. Správa o zápise detí do MŠ na školský rok 2019/2020
 7. Správa o následnej kontrole školskej inšpekcie v ZŠ
 8. Rôzne
 9. Interpelácie poslancov
 10. Záver

Anna Čermáková, starostka obce