Zverejnené : 03.09.2019

P o z v á n k a

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň   9.9. 2019( pondelok)  o 18:00 hod

 

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

  1. Otvorenie zasadnutia , určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice a schválenie programu
  2. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 5 k VZN č.2/2015, ktorým sa určuje výška dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Sološnica
  3. Schválenie prenájmu  – Budovy na ihrisku , časť šatne a klubovňa , Futbalovému klubu v Sološnici
  4. Schválenie prenájmu  – Budovy na ihrisku , časť  byt správcu ihriska p.Jozefovi Rybárovi
  5. Schválenie zaobstarania zberných nádob  na KO do vlastníctva obce
  6. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonanej kontrole hospodárenia a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v Materskej škole Sološnica za rok 2018
  7. Vyradenie majetku obce – AVIA z evidencie vozidiel
  8. Rôzne
  9. Záver

 

 

 

Anna Čermáková , starostka