Starostka obce Sološnica                  

Poslanci,

Hlavná kontrolórka obce,

Verejnosť

Zverejnené : 18.2.2020

P o z v á n k a

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň

 1. február 2020 ( pondelok) o  18:00 hod

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

 1. Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
 2. Prerokovanie predaja majetku obce – novovytvorená parcela č. 513/1
 3. Schválenie vecného bremena na parcele v prospech SPP distribúcia na parcelách : parc.č. 1630/34 a par.č.1710
 4. Prerokovanie podmienok nájmu parcely 2366/42 vo vlastníctve spol. Agropartner a.s. za účelom zriadenia zberného dvora
 5. Prerokovanie žiadostí o dotácie z rozpočtu obce a MOP na rok 2020
 6. Schválenie odkúpenia pozemkov pod komunikáciou pro domoch č. 234, 235 a 236
 7. Správa o  výsledku kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti zmlúv uzatvorených obcou Sološnica
 8. Správa očinnosti hlavnej kontrolórky obce za rok 2019 a prerokovanie odmeny  hlavnej kontrolórke obce
 9. Prerokovanie žiadosti o umiestnenie predajného stánku na pozemku vo vlastníctve Obce Sološnica – žiadateľ   Pápeš
 10. Správa o činnosti Obecnej knižnice v Sološnici
 11. Preloženie  elektrických stĺpov  na ulici pri škole na pozemok obce
 12. Interpelácie poslancov
 13. Informácia o podaných projektoch Obce Sološnica

Anna Čermáková, starostka obce