P o z v á n k a

 

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň

12.jún 2017 ( pondelok)   o 18:00 hod   Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

 1. Otvorenie zasadnutia ,určenie zapisovateľa a overovateľov  zápisnice a schválenie programu
 2. Schválenie prenájmu  bytových priestorov – Pálenica
 3. Schválenie prevodu hnuteľného majetku obce – traktor  Zetor 7745
 4. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného  zreteľa – parcela č. 232/88  a 232/25 ( Kaňka , Pacelt)
 5. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného  zreteľa –parcela č. 3/34 a 3/5  ( bytovka č. 19

 1. Prerokovanie žiadosti o zriadenie vecného bremena  k parcele  č. 3/8  – p.Jóžová
 2. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného  zreteľa –parcela č. 3/11, 3/8 a 3/13 ( bytovka č. 494 a rod. Barteková )
 1. Schválenie prevodu nehnuteľného majetku obce ako prípad hodný osobitného  zreteľa –

parcela č. 232/1- diel 7  ( Josza Stanislav )

 1. schválenie zníženia nájmu – Kaderníctvo Monika
 1. Schválenie  zmeny rozpočtu na rok 2017  rozpočtovým opatrením  č.3/2017
 2.  Prerokovanie záverečného účtu obce Sološnica  a správy audítora  za rok 2016
 3. Správa HK o vykonaných kontrolách
 4. Schválenie plánku kontrolnej činnosti HK na 2. polrok 2017
 5.  Informácia  o zápise detí do MŠ a ZŠ v Sološnici
 6. Prerokovanie žiadosti o umiestnenie reklamnej stavby na pozemku obce ( Malvázia)   a o umiestnenie automatickej zrážkovej stanice  na pozemku obce ( SHMU)
 1.  Rôzne

 

 

V Sološnici , 06.06.2017

Anna Čermáková ,starostka