Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Sološnica Vás týmto pozýva na valné zhromaždenie spoločenstva, ktoré sa bude konať dňa 31.03.2019 o 13:30 hod. ( nedeľa ) vo veľkej sále Kultúrneho domu v Sološnici
Prezentácia členov sa bude konať v čase od 12:30 do 13:30 hod.

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Voľba predsedu zhromaždenia, mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
4. Správa o činnosti spoločenstva za obdobie r. 2017-2018
5. Správa o finančnom hospodárení spoločenstva za obdobie r. 2017-2018
6. Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017, 2018 a návrhu na rozdelenie zisku/straty
7. Správa dozornej rady
8. Voľba členov výboru a dozornej rady spoločenstva
9. Zmeny v Zmluve o spoločenstve v zmysle nového zákona č.110/2018 Z.z. – schválenie
10. Zmeny v Stanovách spoločenstva v zmysle nového zákona č.110/2018 Z.z. – schválenie
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Návrh a schválenie uznesení
14. Záver

Ak sa nebudete môcť z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť valného zhromaždenia a necháte sa zastupovať inou osobou, resp. niektorým z členov výboru spoločenstva, je potrebné, aby sa táto osoba preukázala splnomocnením = ( pozvanka_splnomocnenie ODT. 16kb) . V prípade, že nebude dostatočná účasť členov na zhromaždení, t.j. účasť bude nižšia ako nadpolovičná väčšina všetkých hlasov počítaná podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov (bez podielov Slovenského pozemkového fondu), zhromaždenie nebude uznášaniaschopné, a bude sa považovať za prvú čiastkovú schôdzu. Každý člen spoločenstva má právo hlasovať iba na jednej z čiastkových schôdzí, pričom pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach.

Za výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva:
Ján Čermák, predseda
Ľudmila Pápežová, ekonómka