Kvalifikačné  predpoklady na výkon pedagogickej činnosti  (vyhláška č. 437/2009 Z.z. )
1. vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
2. vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa
3. úplné stredné odborné vzdelanie
– v študijných odboroch podľa vyššie uvedenej vyhlášky č. 437/ 2009 Z.z.

Ďalšie požiadavky: zodpovedný prístup k pracovným povinnostiam, kreativita, flexibilnosť
komunikatívnosť, kladný vzťah k deťom, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť

Kontaktné informácie : žiadosti spolu s profesijným životopisom

  • zasielajte na adresu , prípadne doručte – osobne : Obec Sološnica 906 37 Sološnica 527 alebo
  • pošlite mailom na adresu : starosta@solosnica.sk

Kontaktná osoba :
Anna Čermáková , tel. 0905 418 760