Dňa 21.7.2017 bolo na Obecný úrad Sološnica doručné rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie  Rozhodnutie č. OU-BA-OSZP1-2017/038713/ANJ/BSK-SEA  k navrhovanej zmene strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu regiónu- Bratislavský samosprávny kraj“. V zmysle tohto rozhodnutia    sa predmetný dokument  nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovanú zmenu a dokumentu je možné prerokovať  a schváliť  podľa osobitných predpisov.  

Obec Sološnica ako dotknutá obec je povinná v zmysle §7 ods.7 zákona  informovať o tomto  rozhodnutí verejnosť.

Celé rozhodnutie( 44 strán)  je  na Obecnom úrade a verejnosť doň môže nahliadnuť.