Upozorňujeme občanov, že spoločnosť TEKOS, spol. s.r.o. si vyhradzuje právo nevyvážať nádobu so zmesovým komunálnym odpadom, v ktorej sa nachádzajú nevhodné zložky komunálneho odpadu. Odvolávajúc sa na Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, žiadame každého občana, aby do nádoby na zmesový komunálny odpad nevkladal uvedené druhy odpadov: nebezpečné odpady, stavebný odpad, elektroodpad, biologicky rozložiteľný odpad (zelený odpad zo záhrad, popol, …), vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plast, viacvrstvové kombinované materiály – Tetrapak a pod.)

V prípade, ak sa v danej zbernej nádobe bude nachádzať „nevhodný“ odpad, nádoba bude nevyvezená a označená (nálepkou s textom: “ Zmesový komunálny odpad obsahuje nevhodný odpad (popol, biologický rozložiteľný odpad, nebezpečný odpad,…“)