Urbárske pozemkové spoločenstvo Sološnica oznamuje svojim členom, že Valné zhromaždenie sa bude konať dňa 29.10.2017 (nedeľa) o 13,30 hod. v Kultúrnom dome Sološnica.

Urbárske pozemkové spoločenstvo Sološnica Vás týmto pozýva na valné zhromaždenie podielnikov /spoluvlastníkov/ UPS, ktoré sa bude konať dňa 29. októbra 2017 (nedeľa) o 13.30 hod. v Kultúrnom dome v Sološnici. Prezentácia účastníkov začína od 12.30 hod.
Program :
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej a mandátovej komisie a overovateľov zápisnice
3/ Správa o činnosti UPS od predchádzajúceho valného zhromaždenia
4/ Správa o ekonomickej činnosti spoločenstva za rok 2016
5/ Správa dozornej rady UPS
6/ Správa dozornej rady
7/ Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016
8/ Návrh a schválenie výplat dividend
9/ Rôzne
10/ Diskusia
11/ Návrh a schválenie uznesení
12/ Záver
Ak sa nebudete môcť z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť valného zhromaždenia a necháte sa zastupovať inou osobou, resp. niektorým z členov výboru spoločenstva, je potrebné, aby sa táto osoba preukázala splnomocnením (viď. z druhej strany pozvánky). V prípade, že nebude dostatočná účasť členov na valnom zhromaždení, t.j. bude účasť menšia ako nadpolovičná väčšina všetkých hlasov počítaná podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov, valné zhromaždenie nebude uznášaniaschopné. V prípade, že ste svoje vlastníctvo v urbárskom spoločenstve nedoložili dedičským rozhodnutím, KZ alebo darovacou zmluvou, žiadame kópiu tohto dokladu predložiť na valnom zhromaždení, príp. poslať poštou.

Sološnica, 29.09.2017 výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva

Adresa: Urbárske pozemkové spoločenstvo Sološnica
Dolné nám. 527
906 37 Sološnica
Kontakt: Ľudmila Pápežová, členka výboru
tel.: 0904 166 786
e-mail: ludmilapapezova@gmail.com