Obec Sološnica  v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

                                          Základná škola Sološnica,  90637 Sološnica 7

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie miesta riaditeľa školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
 • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a

podkategóriu pedagogických zamestnancov

 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

 

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania, vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • doklad o absolvovaní 1. atestácie
 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 • profesijný životopis
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (text lekárskeho potvrdenia musí byť dodržaný)
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

 

Prihlášky s úradne overenými fotokópiami dokladov o vzdelaní je potrebné predložiť najneskôr do 27.júla 2018 do 12:00 hod  na adresu:  Obec Sološnica, 90637Sološnica 527   v zalepenej obálke s výrazným označením „Výberové konanie –  riaditeľ ZŠ“.

 

V Sološnici 27.6.2018

 

Anna Čermáková   v.r., starostka obce Sološnica