Oznámenie o začatí konania na výrub drevín.

Obec Sološnica,  ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje,  že dňa 17.5.2018 začala na základe žiadosti od Róberta Krížovského a manž. Kataríny, bytom Sološnica 353   konanie o vydanie súhlasu na výrub 1 ks stromu,  rastúceho na pozemku žiadateľa parc. č. 402/2 k. ú. Sološnica z dôvodu ochrany zdravia osôb a ochrany majetku, lebo sa pri vetre nakláňa..

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: starosta@solosnica.sk .