OZ  v Sološnici schválilo uznesením č. 7/2018 Výzvu na predkladanie malých občianskych projektov:

Výzva na predkladanie Malých občianskych projektov (MOP) financovaných z participatívneho rozpočtu  obce Sološnica v roku 2018

(ďalej len „Výzva“ )

 Obecné zastupiteľstvo v Sološnici  vyčlení v rozpočte  pre rok 2018 časť svojich financií na projekty, ktoré  môžu zrealizovať  priamo občania našej obce. Vyzýva preto občanov na  predkladanie návrhov  na  Malé občianske  projekty (ďalej len „MOP“) , ktoré budú  financované z rozpočtu Obce  Sološnica, tzv . participatívny  rozpočet.

 

Participatívny rozpočet

Proces realizácie participatívneho rozpočtu prebieha tak, že skupiny obyvateľov (nie Občianske združenia), alebo aj jednotlivci navrhnú projekty, ktoré by si želali realizovať s cieľom skrášlenia a zlepšenia podmienok  života v obci Sološnica. Sú to práve obyvatelia, ktorí navrhnú a spracujú projekt, pričom obecný úrad im bude nápomocný ako odborný poradca v tom, že vyhodnotí lokalitu v zmysle majetkových vzťahov, vhodnosť výberu lokality, reálnosť rozpočtu.  Investícia by mala byť zameraná na rozvoj a skrášlenie obce.

Forma spolupráce

Projekt  bude finančne    zabezpečený z rozpočtu Obce Sološnica, pričom výška financií z rozpočtu obce by nemala presiahnuť sumu  500 €. Zo strany  predkladateľa sa  vyžaduje  aktívne zapojenie  žiadateľa/ľov, prípadne ďalších dobrovoľníkov  do  realizácie  MOP.

Podávanie projektov

Z Návrhu   na MOP musí byť zrejmé :

– meno a adresa  predkladateľa

– lokalita, kde sa bude MOP realizovať

– popis aktivity – čo  a ako chceme  zmeniť

– predpokladaná výška finančných prostriedkov z rozpočtu obce

– čo iné  okrem financií  bude potrebné zabezpečiť zo strany  obce

– spôsob zapojenia občanov do aktivity

– predpokladaný termín realizácie  ( najneskôr do decembra 2018)

 

Návrhu   doporučujeme  vypracovať podľa vzoru v prílohe č.1 k tejto výzve.

 

Termín na predkladanie projektov

Návrhy projektov je potrebné doručiť prostredníctvom pošty alebo osobne do podateľne Obecného úradu Sološnica  v termíne do 11.4. 2018 a do 28.8.2018.

Doručovacia adresa: Obec Sološnica – Obecný úrad, 906 37, Sološnica 527

Vyhodnotenie projektov

Po predložení projektov od uchádzačov skontrolujú  formálnu stránku predloženého projektu a možnosti realizácie z hľadiska zákonnosti  zamestnanci OÚ.(súlad s územným plánom, existencia inžinierskych sietí, potreba projektovej dokumentácie atď.) a pripravia pre poslancov materiál na najbližšie  rokovanie OZ ( predpokladaný termín zasadnutia OZ  je 23.4.2018    a 10.9.2018 ).

Vybraté  a schválené projekty budú zverejnené na web stránke a informačnej tabuli obce, predkladatelia budú informovaní na kontaktoch, ktoré uviedli v žiadosti.

 V Sološnici , 01.03.2018, Anna Čermáková, starostka obce

 

Prílohy :

  1. Návrh Malého občianskeho projektu v rámci participatívneho rozpočtu – vzor
    Vo formáte Word DOCX , Vo formáte PDF .