OZ obce Sološnica prijalo na svojom zasadnutí dňa 16.12.2019 VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sološnica.

V zmysle tohoto VZN  môže PO a FO- podnikatelia, ktorí majú sídlo  alebo ktoré vykonávajú činnosť na území obce Sološnica. Výška dotácie je najviac 1.500€ a je potrebné ju podať  do 7.2.2020 na predpísanom formulári, ktorý je  zverejnený aj ako príloh VZN č. 3/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Sološnica .

žiadosť o poskytnutie dotácie 2020

VZN 3-2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu