Bolo zverejnené nové Všeobecne záväzné nariadenie obce Sološnica č.1/2020 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Sološnica – VZN_2020_1_MS_SKD_SJ.pdf (PDF, 88kb)

Toto VZN obsahuje informácie pre rodičov o úhradách v škôlke a škole.