Starostka obce Sološnica

 

Zverejnené : 27.4.2018

P o z v á n k a

 

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň   03.máj  2018  o 18:00 hod

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
  3. Prerokovanie Malých občianskych projektov
  4. Prerokovanie žiadosti spoločnosti IVOS ( Malacky) o zabezpečenie správy pohrebiska a pohrebných služieb
  5. Správa hlavnej kontrolórky o vykonaných kontrolách
  6. Štúdia výstavby kanalizácie a jej prevádzkovanie v lokalite Kadúbek
  7. Rekonštrukcia balkónov na bytovom dome č. 31 k pozemku parc. č. 6/3 vo vlastníctve obce
  8. Rôzne
  9. Záver

V Sološnici , 27.4.2018                                         Anna Čermáková , starostka