Starostka obce Sološnica

Poslanci,

Hlavná kontrolórka obce,

Verejnosť

Zverejnené : 04.09.2018

P o z v á n k a

 

V zmysle § 13ods. 4 a) zákona  č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení , v znení neskorších predpisov zvolávam    riadne  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v obci Sološnica na deň   10.9. 2018( pondelok)  o 18:00 hod

Miesto konania :zasadačka OÚ Sološnica

Program : 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a schválenie programu
 3. Správa o voľbe riaditeľa ZŠ a zahájení školského roka
 4. Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k VZN č.5/2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska
 5. Prerokovanie žiadosti Ing. Marcela Struhára o predbežný súhlas s odpredaním časti parcely č. 1118/1 vo výmere  cca 150 m2.
 6. Schválenie Zmluvy o výpožičke nebytových priestorov Ministerstvu vnútra SR na výkon služby príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
 7. Prerokovanie zámeru odkúpenia pozemkov  pod komunikáciou v ulici pri zastávke smer  Podhradie
 8. Správa hlavnej kontrolórky obce o vykonaných kontrolách
 9. Prijatie nového zamestnanca na údržbu majetku obce
 10. Rôzne
 11. Záver

 

 

V Sološnici , 03.09.2018

 

Anna Čermáková , starostka