Dodatok č. 1

k pokynom, upravujúcim podmienky materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach:

  1. a) prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020,
  2. b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

 

  1. Od 15.6.2020 je prevádzka v materskej škole 10 hodín denne, t.j. od 6,15 do 16,15 hod.
  2. Zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
  3. Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy odporúčame minimalizovať na nevyhnutné minimum. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku resp. v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami, a to hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa.
  4. Pedagogickí zamestnanci budú vykonávať vstupný zdravotný filter, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom.
  5. Zákonný zástupca dieťaťa, ktorý vyjadril v dotazníku svoj nezáujem o prevádzku v MŠ od 1.6.2020 a má záujem, aby jeho dieťa navštevovalo MŠ od 15. 6.2020 do 30.6.2020, oznámi to telefonicky (034/6584190), mailom (msu.solosnica@gmail.com)  alebo osobne v MŠ do piatku 12.6.2020.
  6. Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 15. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

 

V Sološnici 10.6.2020                                                        riaditeľka MŠ

Bc. Janka Šišková