Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Sološnica  ako prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Sološnica  v súlade s ustanovením § 9a odsek 8 písm. e) zákona SNR  č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať pozemok

z dôvodu hodného osobitného zreteľa :

 Prebytočný majetok vo vlastníctvo obce – novovytvorená parcela č.  513/8 ,  druh pozemku ostatné plochy, výmera parcely 41 m2, ktorá vznikla odčlenením z pozemku parc. č.  513/1 reg. C KN, druh pozemku ostatné plochy, evidovanú na LV č. 768,  na základe   GP č.35/2019,   ktorý vypracoval Igor Kaliaš  

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že ide o časť pozemku ktorý viac desaťročí užívaný vlastníkmi rodinného domu č. 477, ako dvor a ako priamy  prístup k vchodu do domu,  ide o zosúladenie skutkového stavu so stavom právnym ..

Vzhľadom k nevyužiteľnosti daných pozemkov na iné  účely a s prihliadnutím na jeho  polohu a prístup a využitie  pozemku je predpoklad, že obci by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto  majetkom.

Predpokladaná cena : 20 € / m2

Kupujúci :  MUDr. Paušek Miloš, 900 50 Kráľová pri Senci 264

Zámer zameniť  predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

– na úradnej tabuli obce Sološnica  odo dňa 07.02.2020

– na webovom sídle obec  odo dňa  07.02.2020

 

Anna Čermáková, starosta obce