Obec Sološnica zverejňuje zámer predať prebytočný majetok obce spôsobom hodným osobitného zreteľa

zverejnenie Velšmid