zverejnenie zámeru  prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa – byt FK