zverejnenie zámeru prenajať majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa – budova na ihrisku