Obec Sološnica zverejňuje zámer prenajať majetok obce spôsobom hodným osobitného zreteľa :

  • byt č.8 nachádzajúci sa v bytovom dome na adrese Sološnica č. 487, v katastrálnom území Sološnica, pozemku reg. C KN č. 2/3 ,zapísaná na liste vlastníctva č. 1366, vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu v Malackách , o celkovej výmere 66 m2 .zverejnenie zámeru byt